Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Илиана Захариева, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: iliana_z87@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на обзавеждане”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39143000

Описание:

Мебелировка за спални, трапезарии и дневни стаи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изработване, доставка и монтаж на: 1.Двукрилен гардероб 130/66/35 см. - 68 броя; 2.Единично легло за матрак 126/66/13 см. - 140 броя; 3.Ракла 55/70/30 см. - 140 броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи: 1. Данни за участника - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 2; 4. Ценово предложение - Образец № 3; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП;7. Доказателства за икономическото и финансовото състояние:Участникът представя следните документи:7.1.Информация за оборота от доставки сходни с предмета на поръчктата, за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 6. Минимални изисквания: Всеки участник следва да е реализирал оборот от извършени доставки, сходни с предмета на поръчката общо за последните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността, си в размер общо не по-малко от 100 000,00 лева (сто хиляди лева), без включен ДДС. Забележка: За сходни с предмета на поръчката доставки, се приема доставка на мебели.8. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:8.1. Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - Образец № 7, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение. Препоръките следва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и да съдържат информация за договорите, посочени в Образец № 7. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията. Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил минимум един договор за доставка, общо за последните три години (считано от датата на подаване на офертата), сходен с предмета на поръчката.Забележка: За сходни с предмета на поръчката доставки, се приема доставка на мебели.9.Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) – Образец № 8;10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 9;11. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 10;12. Декларация от участника, че ако бъде избран за изпълнител, ще доставя мебелите със сертификати за качество на основните материали – свободна форма; 13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 14.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 11, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Показател К1 – Предложена цена - 40 точки; 2.Показател К2 - Срок за изпълнение на обществената поръчка, след получена заявка от Възложителя - 40 точки; 3.Показател К3 - Срок за реакция, след уведомяване за повреда - 20 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2014