Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611360, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

След оглед на помещенията в сградата на Детска млечна кухня, гр. Сливен са установени: нарушена фаянсова облицовка по стени, лющещо се латексово боядисване, счупени дървени врати и стъкла на прозорец. Височината на помещенията е 5.40 м. Във връзка с направения оглед и съобразявайки се с предписанията на инспекторите от отдел „Контрол на храните” при ОДБХ се предлага предвиждания ремонт да обхване: склад консерви; склад препарати; хранителен склад; помещения за обработка на яйца и зеленчуци; помещения за обработка на пилета; коридор. СМР да включват: „сваляне” на таваните на височина 3м; подмяна на фаянсова облицовка на височина 3м; скриване на външни водопроводни тръби; подмяна на две врати и един прозорец; боядисване с блажна и латексова боя. Видовете строително – монтажни работи и техните количества са посочени в Количествената сметка – Приложение № 1, към документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете строително – монтажни работи и техните количества са посочени в Количествената сметка – Приложение № 1, към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен, кв. "Даме Груев", "Детска млечна кухня"

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:1. Данни за лицето, което прави предложението-Образец №1.2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл.23 от Закона за Търговския регистър–за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице–копие от документ за самоличност.Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец №2 към документацията.Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език).В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение.Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата–участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС–при наличие на такова.4.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката-Образец №3.5.Ценово предложение Образец №4.6.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП–Образец №5 – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език.7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП–Образец №6 - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език.8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП:8.1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения това изискване се доказва с документ, удостоверяващ наличието на еквивалентна застраховка, съобразно законодателството на страната.8.2.Информация за оборота на строителството, предмет на поръчката, за последните три години (2011 г., 2012 г., 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си–Образец №7.Участниците следва да са реализирали оборот от ремонт на сгради, електро, водопроводни и канализационни („ВиК”) инсталации, общо за последните 3 (три) години (2011 г.,2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си, в размер общо не по-малко от 20 000,00 лева (двадесет хиляди лева), без включен ДДС.Продължава в Допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка и относителната им тежест: 1. Предложена цена - К1: тежест 60 точки. Максималният брой точки по този показател са 60 точки; 2. Срок за изпълнение - К2: тежест 40 точки. Максималният брой точки по този показател са 40 точки. Максималният брой точки, които може да получи един участник са 100. Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите е описана в документацията за възлагане на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от Изисквания за изпълнение на поръчката:9.Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника,които задължително включват:9.1.Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя с обхват на вписвания първа група,V категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя,придружен с валиден талон за 2014 г. по чл.23,ал.1. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ,доказващ еквивалентното право и/или декларация,че чуждестранният участник притежава съответното право.Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи,поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра (чл.3,ал.3 и ал.4 от Закон за Камарата на строителите). В случай,че участникът предвижда участие на подизпълнители, същите трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с видовете строителни работи, които ще извършват като подизпълнители.Участниците не трябва да представят Удостоверения и талони за други категории извън изисканата категория.9.2.Декларация Образец №8 съдържаща списък на основните договори с предмет аналогичен на настоящата поръчка,сключени и изпълнени през предходните пет години (от датата на подаване на офертата назад),придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти.Препоръките следва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и да съдържат информация за стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията.За обекти,на които възложител е Община Сливен не се прилагат препоръки.Минимални изисквания:Участниците следва да са изпълнили 1 (един) договор с предмет аналогичен на предмета на поръчката.Забележка:Договори с предмет аналогичен на предмета на поръчката са договори за ремонт на сгради, електро, водопроводни и канализационни („ВиК”) инсталации.10.Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива),по образец Образец №9.11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 10.12.Декларация за приемане на условията в проекта на договора-Образец №11;13.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата,в случай че няма/т представителни функции.14.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Забележки: Към документацията се съдържа и Проект на договор - Образец № 12, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от ІІІ Съдържание на офертата, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от ІІІ Съдържание на офертата, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на предложението е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Преди сключване на договор участниците представят: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б."а" до б."д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2014