Версия за печат

BG-гр. Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- Враца, ул." Иваница Данчов" №2, За: Светозар Евстатиев Симеонов, България 3000, гр. Враца, Тел.: 092 686110, E-mail: pomp@vrc.nhif.bg, Факс: 092 686111

Място/места за контакт: ул." Иваница Данчов" №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/102.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Враца. Изисквания към услугата: 1. Външно измиване на автомобил – до два пъти месечно, включващо почистване с препарат на джанти и тасове от замърсявания с феродо, ръчно-безконтактно измиване с пароструйка, издухване на останалата вода от огледалата и фалцовете на автомобилите със сгъстен въздух, почистване на касите на вратите и багажника, консервиране на гумите на автомобила;2. Комплексно почистване на автомобил – до два пъти месечно, включващо описаното по-горе външно измиване и вътрешно почистване, включващо: пране на стелките, изсмукване в дълбочина с прахосмукачка на седалките и пода, почистване на праха от повърхности и детайли в купето на автомобила, почистване на стъклата, почистване на праговете и консервация;3. Измиване на двигател се извършва 1 път годишно за всеки лек автомобил; 4. Пране на тапицерия се извършва 1 път годишно за всеки лек автомобил.5. Срок за приемане на автомобил за почистване и измиване – до 1 час от заявяването. Заявяването се извършва от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по телефон или по електронна поща.6. За изпълнение на дейностите посочени в т. т. 1, 2, 3, и т.4 се съставя месечен отчет за извършените услуги.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на 2 / два / броя служебни автомобили на РЗОК- Враца, за срок 1 година, считано от датата на сключване на договора, включващо външно измиване на автомобил – до два пъти месечно, комплексно почистване на автомобил – до два пъти месечно, измиване на двигател - 1 път годишно за всеки лек автомобил, пране на тапицерия - 1 път годишно за всеки лек автомобил.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Враца

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да отговарят на условията, посочени по-долу и удостоверяват това като представят съответните документи - оригинали или заверени от участника копия с подпис и печат: 1.Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, за удостоверяване на което следва да се представи удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на офертата и единен идентификационен код - за българско юридическо лице и едноличен търговец, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; 2.Спрямо кандидатите трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП, което се удостоверява с представяне на декларации в оригинал по образец; 3.Участниците да имат технически възможности за изпълнение на поръчката, които удостоверяват с декларация в свободен текст за техническото оборудване на автомивката; 4. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние. В случай, че са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на нотариално заверено пълномощно от лицата с представителни функции. Представените документи, когато са копия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващи участника и свеж печат. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи и референции на чужд език, тe следва да са придружени със заверен превод на български език. В случай на несъответствие между българския и текста на чужд език, текста на български език се ползва с приоритет. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции съгласно удостоверението за актуално състояние, или упълномощено от него лице. Всеки кандидат има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта. Техническо предложение за изпълнение на услугата да е в съответствие с Изискванията към кандидатите и Изисквания към документите, което трябва да включва и пълен опис на документите в офертата. Ценово предложение -следва да бъде изготвено по образеца на ценово предложение, като на съответните места бъдат нанесени предлаганите цени. Ценовото предложение трябва да е с подпис и печат на кандидата и следва да бъде поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, поставен в плика с офертата. Общата стойност на поръчката да не надхвърля сумата от 800 (осемстотин лева) лева с ДДС. Начин на плащане: след представяне на фактура – оригинал и месечен отчет за извършени услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Враца.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в плътен, непрозрачен плик. Пликът трябва да бъде запечатан и адресиран, както следва: гр. Враца, 3000, ул. „Иваница Данчов“ № 2, Районна здравноосигурителна каса – Враца. Оферта в отговор на публична покана за възлагане на обществена поръчка за „Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Враца”. Върху плика с офертата се записват: името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и e-mail. Информация се получава на адрес: гр. Враца, ул. „Иваница Данчов“ № 2, Районна здравноосигурителна каса – Враца. Оферти се приемат всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч. в деловодството на РЗОК-Враца. Краен срок за подаване на офертите 20.03.2014г.,17.00ч. Техническите изискванията и указанията за офериране са публикувани на адреса на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/102. Техническите изискванията и указанията за офериране могат да бъдат получени на адреса на РЗОК – Враца: гр. Враца, ул. „Иваница Данчов“ № 2 или изтеглени от адреса на профила на купувача. Офертите ще бъдат отворени на 26.03.2014 г., от 14.00 часа в сградата на РЗОК – Враца, ул. „Иваница Данчов“ № 2, етаж 2, заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2014