BG-Монтана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЗОК, Бул."Трети март "41, За: Деница Христова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 396102, E-mail: montana@nhif.bg, Факс: 096 396111

Място/места за контакт: Бул."Трети март "41

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за стопански инвентар в РЗОК – Монтана”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31680000, 44000000, 44100000, 44400000, 44410000, 44411000, 44500000

Описание:

Електрически принадлежности и аксесоари
Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Строителни материали и свързани с тях изделия
Различни видове готови продукти и свързани с тях артикули
Артикули за баня и кухня
Санитарни изделия
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

37 артикула по прогнозната справка

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Монтана

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по търговския закон. 2.Да са регистрирани като администратор на лични данни от комисията за защита на личните данни. 3.Всеки кандидат следва да представи заверени от него копия на документите за регистрацията си, както и заверено копие от документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от закона за търговския регистър. 4.Кандидатите следва да представят декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1,ал.2 и ал.5 от ЗОП 5.Кандидатите следва да притежават магазинна мрежа или складова база на територията на гр. Монтана. 6.Стоките предмет на договора следва да отговарят на европейските стандарти за качество и гаранционен срок не по-малък от посочения от производителя. 7.При доставка на луминесцентни лампи от възложителя да се изземват същото количество изгорели такива. 8.Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/03/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/03/2014