Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул."Княз Дондуков" №2А, За: Филип Иванов, Република България 1000, София, Тел.: 029217 600, E-mail: ph.ivanov@mon.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Информационни и комуникационни технологии"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на колокационни IT услуги за техническо оборудване на Министерство на образованието и науката за срок от 12 месеца"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48800000

Описание:

Информационни системи и сървъри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Настоящата поръчка има за цел осигуряването и поддържането за срока на договора на гарантирани IT услуги за колокация на технически средства на Министерство на образованието и науката, като се цели да бъдат осигурени: • Висока надеждност и отказоустойчивост на работата на техническите средства на Министерство на образованието и науката; • Всички необходими и изисквани от производителите на техническите средства на Министерство на образованието и науката условия на околната среда, така че да бъдат създадени всички предпоставки за тяхната нормална експлоатация и функциониране; • Възможности за създаването на разпределена IT инфраструктура в мрежата на Министерство на образованието и науката, която да включва основен и резервен технически центрове на Възложителя, с цел осигуряване на резервираност на услугите.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

С оглед на осигуряване на резервираност и сигурност на данните и информационните системи на МОН и съгласно общоприетите добри практики и стандарти за създаване на резервирана архитектура, местонахождението на центъра за предоставяне на услугите следва да бъде на територията на гр. София, но на не по-малко от 5 (пет) километра от основния технически възел на Министерство на образованието и науката, находящ се в гр. София, бул. „Княз Дондуков” №2А. Срокът за извършване на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, е 12 (дванадесет) месеца. 1. Размер на мястото, което следва да бъде осигурено за разполагане (колокиране) на техническите средства на МОН: 2 броя сървърни RACK шкафове + свободно място за разполагане на 1 бр. сървърен шкаф, собственост на Възложителя; 2. Осигуряване на резервирано електрозахранване до всеки от трите RACK шкафове за нормалната работа на техническите средства на МОН чрез две независими една от друга шинопроводни системи за електрозахранване (съответно А и Б), които ще са с обща електрическа консумация: до 20 киловата сумарно за посочения в т.4.1. брой RACK шкафове; 3. Осигуряване на резервирано електрозахранване за климатизация и вентилация на техническите средства на МОН с посочената в т.4.2 по-горе обща електрическа консумация; 4. Наличие на индивидуални средства за отчитане на потребеното резервирано електрозахранване, предназначено за захранване на разположените и поддържани технически средства на МОН;5.Система за електрозахранване на техническия център на Изпълнителя: следва да бъде със степен на резервиране 2N+1 и изцяло цифрово управление;6 Брой токови кръгове, през които ще се осигурява резервираното електрозахранване, предназначено за захранване на разположените и поддържани технически средства на МОН:2 (два) броя, напълно независими един от друг (токов кръг А и токов кръг Б);7.Размери на 2 бр. сървърни RACK шкафове, в които ще следва да се разположат техническите средства на МОН: 19” специализирани RACK шкафове с размери мин. 2000 мм. височина (42 RU)/800 мм. ширина (19”)/1000 мм. дълбочина; Размерът на RACK шкафът, собственост на МОН, който ще бъде локиран е с максимални размери 2000 мм. височина (42 RU)/800 мм. ширина (19”)/1050 мм. дълбочина. 8. Перфорация на вратите (предна и задна) на всеки RACK шкаф: минимум 80%; 9. Брой PDU (power distribution unit) на RACK шкаф: по 2 броя на всеки един RACK шкаф, служещи за осигуряване на резервирано електрозахранване от двата токови кръга А и Б (на всеки един RACK шкаф по един PDU за токов кръг А и един PDU за токов кръг Б);10.За RACK шкафа на Възложителя следва да бъдат осигурени 4 бр. подвижни контакти СЕЕ 32А. 11. Осигуряване на трифазно резервирано електрозахранване на всеки RACK шкаф; 12. Осигуряване на индивидуални ключалки за заключване на RACK шкафовете на МОН;13.Осигурена оптична свързаност (cross-connect) в техническия център на Изпълнителя между разположените технически средства на МОН и централен комуникационен шкаф и/или ODF посредством 2 броя тъмни оптични влакна с необходимата дължина;14.Охрана, контрол на достъпа и HELPDESK: А) собствена физическа охрана на сградата на техническия център, функционираща в режим 24*7*365;Б) система за отдалечено видеонаблюдение на външния периметър на сградата и на вътрешните пространства в техническия център на Изпълнителя;В) собствено техническо звено за техническа поддръжка HELPDESK, намиращо се в техническия център на Изпълнителя и функциониращо в режим 24*7*365;Г) с-ма за контрол на достъпа с оторизация посредством магнитни карти/клавиатура с PIN/пръстов отпечатък, като следва да се използват едновременно минимум два от изброените начини за оторизация; 15. Наличие на противопожарна алармена система с ранна детекция на пожар и система за активно гасене с гасителен агент NOVEC 1230 или еквивалентен по параметри гасителен агент, защитаващи в максимална степен техническите средства на МОН от пожар и увреждане при пожарогасене и околната среда;Продължава в полето "Показатели за оценки"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

16.Климатизация: климатична система със степен на резервиране 2N+1, цифрово управление и поддържана температура в техническия център в границите 21-22 градуса по Целзий с отклонение до 2 градуса по Целзий в двете посоки и с максимална температура в студената зона на техническите средства на МON, измерена на 2 м. височина от двойния под 24-25 градуса по Целзий;17.Максимална мощност на RACK шкаф, която следва да може да бъде охлаждана: 10 килоВата;18.Контрол на влажността: наличие на система за контрол на влажността и поддържане на 50% влажност с отклонение до 5% в двете посоки; 19.Наличие на система за ранна детекция на вода;20. Изисквано натоварване на пода:Минимум от 1000 kg/м2;минимум 800 kg/RACK шкаф;21. Наличие на заземителен контур в техническия център на Изпълнителя: да, със съпротивление, по-малко от 1 ом;22.Тип на двойния под: CLEAN (под двойния под обемът следва да бъде напълно чист и празен, като не се използва за нищо друго освен за нормален въздухопоток на климатичната система;23.Височина на двойния под: минимум 50 см.;24.Перфорация на плочите на двойния под: минимум 45%.25.Изграждане и предоставяне за срока на договора на директна оптична свързаност, реализирана посредством 1 брой „тъмно влакно” (dark fiber), между колокираното оборудване в центъра на Изпълнителя и основната сграда на Възложителя. Наличие на техническа възможност за последващо изграждане на минимум 2 * 10 Gbps резервирана свързаност до техническия център на Възложителя, намиращ се в гр. София, бул. Княз Дондуков No2;26. Възможност за ползване на складово пространство за периода на инсталацията на техническите средства на MОН; Продължава в полето "Допълнителна информция"

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

27.Осигурен достъп на упълномощени представители на Министерство на образованието и науката: • За планирана поддръжка и профилактика – от понеделник до петък в рамките на нормалното работно време 09:00– 18:00; • При инцидент или спешен случай – 24x7х365 след предварително уведомление по телефон. По заявка на Възложителя, Изпълнителят следва да осигури технически специалист на място до 1 час от приемането на заявката. 28.Минимално гарантирана средномесечна наличност на услугата по отношение на резервирано електрическо захранване и климатизация (Availability) за техническите средства на Министерство на образованието и науката: минимум 99,9%; 29.Гарантирано време за реакция при проблем с резервираното електрическо захранване и климатизацията на техническите средства на Министерство на образованието и науката: не повече от 5 минути; 30.Гарантирано време за възстановяване в случай на възникнал проблем с резервираното електрическо захранване и климатизацията на техническите средства на Министерство на образованието и науката: не повече от 2 часа; 31.Планираните прекъсвания на услугата по разполагане и поддържане на техническите средства на Министерство на образованието и науката да не бъдат повече от 12 часа, четири пъти в годината, като за всяко едно от тях Министерство на образованието и науката следва да бъде уведомяван минимум 48 (четиридесет и осем) часа по-рано. Следва да се представи декларация, че при поискване от Министерство на образованието и науката ще бъде възможно да се отложи планирано прекъсване с до 48 часа. Офертата се представя в запечатан и непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и предмета на поръчката; Всички документи в офертата следва да бъдат написани на български език; Офертата и всички документи в нея се подписват от законния представител на участника или упълномощено от него лице; Участникът да приложи към офертата си: - Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговски регистър в случай, че участникът е юридическо лице регистрирано в Република България. Когато участникът е с чуждестранно лице - документ за регистрация, съобразно националното му законодателство в официален превод на български език. - Справка-декларация за оборота от сходни с предмета на поръчката дейности съгласно (Приложение № 1). - Декларация (Приложение № 2), съдържаща списък на договорите, включително стойностите, датите на сключване и изпълнение и получателите. - Заверени копия на референции/препоръки от получателите на услугите, към договорите, посочени в декларацията. Референциите/препоръките трябва да съдържат периода на изпълнение, стойностите, предмета на договора, телефон и лица за контакт. Декларация, свободен текст, в нея участникът представя и описание на предлаганата от него поддръжка съгласно т.5.8. от Техническото задание. Заверено копие на сертификат по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен. Ако документът е на чужд език се представя и в превод на български език. Заверено копие на сертификат по стандарта ISO 27001:2005 или еквивалентен. Ако документът е на чужд език се представя и в превод на български език.Декларация за наличието на технически възел, съдържаща подробно описание на всички инсталирани системи в него съгласно т.5.11. от Техническото задание.Декларация относно обстоятелствата в т.5.12 от Техническото задание.Декларация относно обстоятелствата в т.5.13 от Техническото задание.Декларация относно обстоятелствата в т.5.14 от Техническото задание. Срок на валидност на офертите - 60 дни от датата на отваряне на офертата.Гаранция за изпълнение на обществената поръчка – парична или банкова гаранция в размер на 3 % от стойността на поръчката.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2014