Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул."Княз Дондуков" №2А, За: Дарина Панайотова, Ели Тричкова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217438; 02 9217539, E-mail: dpanayotova@mon.bg

Място/места за контакт: дирекция ОКИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=71.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Отпечатване на свитъците за белова и листове за отговор с бланка, включително доставка на ролна хартия, необходими за провеждане на Държавните зрелостни изпити през сесия - май 2014 г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозен тираж за печат на задължителни и по желание ДЗИ от около 120 900 броя и обем от 12 страници на всеки комплект, за следните предмети - Български език и литература, Математика, История и цивилизация, География и икономика и Философски цикъл. Прогнозен тираж за печат на задължителни и по желание ДЗИ от 32 315 броя и обем от 8 страници на всеки комплект, за следните предмети - Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Английски език, Руски език, Немски език, Испански език, Френски език и Италиански език. Забележка: Прогнозните тиражи са изчислени на база 65 360 броя ученици, явяващи се на два задължителни изпита през месец май 2014 год.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

57004 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към участниците. Изискуеми документи и информация: 1. Оферта - попълнена съгласно образец № 1; 2. Ценова оферта; 3. Техническа оферта; 4. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице се представя съответен еквивалентен документ, съобразно националното му законодателство. Ако участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 2; 6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 3; 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 4; 8. Проект на договор - подписан и подпечатан съгласно образец № 5. 9. Копия на поне два изпълнени договора със сходен предмет. 10. доказателства за отпечатване документи, предназначени за оптическо четене, т.нар. OCR технология, която дава възможност за разпознаване на прочетената информация и идентифициране на даден продукт - минимум 2 референции за добро изпълнение от предишни възложители. 11. доказателства за вида, функционалността и капацитета на машините, необходими за изпълнение на поръчката - подробно описани и гарантиращи срока за изпълнение на поръчката. 12. ISO за информационна сигурност на процесите на офсетов печат и дигитален печат. 13. Списък – декларация /свободен текст/ за техническите лица, които ще отговарят за извършването на услугата, предмет на поръчката. 14. Декларация от участника за срока на изпълнение /свободен текст/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В ценовата оферата участниците следва да посочат стойност на изпълнение на услугата (обща цена без ДДС и с ДДС). В техническата оферта участниците посочват в какъв срок могат да извършат услугата. Този срок не може да бъде по – дълъг от 7 (седем) дни, но не по-късно от 16.04.2013 г. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик от участника или от упъномощен от него представител лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в деловодството на Министерството на образованието и науката гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, стая № 1 на партера. Върху плика се посочва: - Предмета на поръчката, за която се участва; - Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Всяка оферта трябва да съдържа посочените по-горе образци на документи. Непредставянето на някой от документите посочени в "Изисквания за изпълнение на поръчката" от раздел III на поканата води до отстраняване на участниците. Техническото задание, проектът на договора, както и цитираните по-горе образци са публикувани в интернет страницата на възложителя, в раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2014