Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Ваня Шишкова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611223, E-mail: iliana_z87@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Осигуряване на нощувки и храна на участници в Международен детски фолклорен танцов фестивал”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55110000, 55130000

Описание:

Услуги по хотелско настаняване
Други хотелиерски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмета на поръчката включва нощувки за датите 21, 22, 23, 24 и 25 май 2014 година, включително и хранене както следва: 21 май - вечеря, 22 май - закуска, обяд и вечеря, 23 май - закуска и обяд, 24 май - закуска и вечеря, 25 май - закуска, обяд и вечеря и 26 май- закуска.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен, Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Настаняването на участниците ще бъде съобразено със следните условия: -групите да бъдат настанени в рамките на града; -всяка от групите се състои от по 32 участника (деца на възраст от 8 до 14 години и техните ръководители); -не се допуска разделяне на участниците от една група; -нощувки на датите – 21, 22, 23, 24 и 25 май 2014 година; -децата, участниците във фестивала да бъдат настанявани по 2-ма максимум 3-ма в стая; -предварителната програма на фестивала предвижда храненето както следва: 21 май - вечеря, 22 май - закуска, обяд и вечеря, 23 май - закуска и обяд, 24 май - закуска и вечеря, 25 май - закуска, обяд и вечеря и 26 май- закуска. Храненето на участниците ще се извършва по меню посочено в Техническото задание - Приложение № 1 към документацията за участие. -цената за пълен пансион (нощувка и храна - закуска, обяд и вечеря) за 1 (един) участник на ден не може да надвишава 50,00 лева (петдесет лева), с 9 % ДДС. В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за участника - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 2; 4. Ценово предложение - Образец № 3; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията за участие Образец № 4 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията за участие Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 7. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) – Образец № 6; 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 7. Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена К1 – 50 точки; 2. Срок за отложено плащане К2 – 25 точки; 3. Размер на авансово плащане К3 – 25 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/03/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката": 9. Заверено копие на удостоверение за категоризация на средството за подслон или мястото за настаняване; Минимални изисквания (критерии за подбор): Средствата за подслон и местата за настаняване трябва да притежават категория най-малко „една звезда”. 10. Декларация за капацитета на средството за подслон или мястото за настаняване и има ли прилежащо към него заведение за хранене - свободна форма; Минимални изисквания (критерии за подбор): Средството за подслон и мястото за настаняване трябва да притежава най – малко 32 свободни места за настаняване, през периода 21-25 май 2014 г. (включително) и прилежащо към него заведение за хранене. 11. Заверено копие на застраховка „Злополука на гости на хотела”; 12. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 13.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Валидността на предложението е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор участниците представят: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2014