Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул."Княз Дондуков" №2А, За: Ели Тричкова или Дарина Панайотова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217539, E-mail: e.trichkova@mon.bg

Място/места за контакт: дирекция ОКИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=71.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на пликове и кашони за държавните зрелостни изпити и за дейностите по Наредба № 11/28.03.2005 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30192000, 30192700, 30197000, 30199000, 30199200, 30199230

Описание:

Принадлежности за офиса
Книжарски стоки
Дребно офис оборудване
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Пликове, пощенски карти и неилюстровани пощенски картички
Пощенски пликове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Плик кесия с разширение и дъно, капак 57 mm - B4 353/250 mm цвят кафяв крафт, смз лента – 7 000 бр.; 2. Голям кафяв плик джоб B4 250/353 mm – 130 000 бр.; 3. Голям бял плик джоб C4 229/324 mm, смз лента – 317 090 бр.; 4. Малък бял плик DL 110/220 mm, бял офсет с плътен черен фон с лента 90 гр. – 324 340 бр.; 5. Кашон архивен ATLANTIS - 5x100, 6x80 – 1 500 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59326 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, кв. Ботунец /района на митница Кремиковци/, печатница – Металснаб Холдинг

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към участниците. Изискуеми документи и информация: 1. Оферта - попълнена съгласно образец № 1; 2. Ценова оферта - попълнена съгласно образец № 2; 3. Техническа оферта - попълнена съгласно образец № 3; 4. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице се представя съответен еквивалентен документ, съобразно националното му законодателство. Ако участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 4; 6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 5; 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 6; 8. Проект на договор - подписан и подпечатан съгласно образец № 7. 9. Копие на поне един изпълнен договор със сходен предмет, придружен с референция за добро изпълнение. 10. В офертата си участниците предлагат мостри на пликовете по т. 1, 2, 3 и 4 от раздел III "Количество или обем".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците следва да подадат оферта, която да включва доставка на всички описани пликове и кашони. В ценовата оферата участниците следва да посочат единични цени на всеки описан артикул, обща цена без ДДС и с ДДС. Всички пликове и кашони да бъдат с известен произход, произведени от висококачествени материали и да отговарят на приложимите в Република България стандарти за качество. Доставката да се извършва с транспорт на Доставчика. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик от участника или от упъномощен от него представител лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в деловодството на Министерството на образованието и науката гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, стая № 1 на партера. Върху плика се посочва: - Предмета на поръчката, за която се участва; - Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Всяка оферта трябва да съдържа посочените по-горе образци на документи. Пакета с образците от документи може да се намери и свали от интернет страницата на Възложителя, в раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2014