Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Стоил Алипиев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217796, E-mail: St.alipiev@mon.bg, Факс: 02 9217621

Място/места за контакт: 1000, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=71.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата процедура е възлагане на обществена поръчка за изпълнение на услуга с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63512000

Описание:

Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Настоящата процедура има за цел възлагане на обществена поръчка за нуждите на МОН с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в чужбина”. Поръчката не включва осигуряване на хотелски резервации, застраховки, различни от тези, които са отговорност на превозвача. В случай, че Изпълнителят е съгласен, Възложителят може да иска осигуряване на хотелски резервации, застраховки и други услуги, които не са предмет на настоящата обществена поръчка, като Възложителят ще заплаща отделно тези услуги. Договорът с избрания изпълнител се сключва до 6 месеца от сключването му или до достигане на максималната сума по договора, или до сключване на договор вследствие избор на изпълнител по открита процедура със същия предмет, в зависимост от това кое събитие настъпи по-скоро.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към техническите възможности и квалификация на участниците: 1.1. Участникът следва да има правото да продава самолетни билети, в това число на територията на Република България, съгласно действащото към датата на обявяване на поръчката законодателство в Република България. 1.2. Участникът трябва да е изпълнил минимум 3 договора с предмет, сходен с този на настоящата поръчка: туроператорски услуги, включващи закупуване на самолетни билети или договори за закупуване на самолетни билети, изпълнени през последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), като за три от договорите, приключили към датата на обявяване на настоящата поръчка, участникът трябва да приложи препоръки, удостоверяващи изпълнението. Под изпълнени договори се разбира договори, приключили към датата на обявяване на настоящата поръчка. 1.3. Участникът следва да разполага с електронна система за търсене, подбор и извършване на резервации, с минимум две резервационни станции за резервиране и/или издаване на самолетни билети и с минимум две мобилни телефонни линии. 1.4. Участникът трябва да има право да резервира и издава или продава самолетни билети чрез глобална резервационна система ("Амадеус" /Amadeus/ или "Галилео" /Galileo/ или "Уърлдспан" /Worldspan/ или "Сейбър" /Sabre/ или еквивалентно), която система предлага висока степен на пълна, достоверна и актуална информация за наличните цени на самолетни билети. 1.5. Участникът трябва да притежава валидна към датата на подаване на офертата оторизация за работа със системата BSP (Billing Settlement Plan) или еквивалентно. 1.6. Участникът следва да посочи минимум две лица от своя персонал, извършващи резервации и издаване на самолетни билети, които да отговарят на следните изисквания: 1.6.1. да притежава сертификат, удостоверяващ ИАТА (IATA /International Air Transport Association/) квалификация (за агент по продажбите на самолетни билети). 1.6.2. всяко от лицата трябва да има минимум едногодишен опит (от последните три години) като агент по продажба на самолетни билети. 1.7. Участникът трябва да има поне един офис за продажба на самолетни билети на територията на гр. София и офиси в страната, с посочен адрес, стационарен и мобилен телефон за връзка. Работното време да бъде съобразено с работното време на МОН и да създава възможност за реакция при заявки от страна на МОН в почивните дни. 1.8. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност”. 1.9. Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен. 2. Трябва да се представят следните документи за доказване съответствието с техническите възможности и квалификация на участниците: 2.1. Документ (заверено от участника копие от удостоверение, лиценз или друго), по преценка на участника, удостоверяващ правото на участника да продава самолетни билети, в това число на територията на Република България съгласно действащото към датата на обявяване на поръчката законодателство в Република България. 2.2. Подписан от участника списък на основните договори за осигуряване на самолетни билети, изпълнени през последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), като за три от договорите, приключили към датата на обявяване на настоящата поръчка, участникът трябва да приложи препоръки, удостоверяващи изпълнението. Списъкът на основните договори трябва да съдържа следната информация: предмет на договора, възложител и/или получател по договора, стойност на договора, начална и крайна дата на изпълнение на договора. 2.3. Декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на обществената поръчка, включваща електронна система за търсене, подбор и извършване на резервации, с минимум две резервационни станции за резервиране и/или издаване на самолетни билети и с минимум две мобилни телефонни линии. продължава в поле "допълнителна документация" .......

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта. 2. Показатели, относителна тежест в комплексната оценка и методика за оценка на офертите 2.1. Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва: 2.1.1. Фn - финансова оценка – с относителна тежест 40% в комплексната оценка; 2.1.2. Тn - техническа оценка – с относителна тежест 60% в комплексната оценка; 2.2. Комплексната оценка (К) на всяка оферта ще се определя съгласно следната формула: Кn= Фnx + Тnx където: n - е пореден номер на офертата; 2.3. Финансовата оценка Фn за всяка дестинация се изчислява по формулата: Фn = (Ф1min/Ф1n x 60 + Ф2min/Ф2n x 40 ) х 40% Ф1n - е предложената такса обслужване в лева за издаване на самолетен билет от съответния участник за полет в Европейския съюз; Ф1min - е най-ниската предложена такса обслужване в лева за издаване на самолетен билет от участник в Европейския съюз; Ф2n - е предложената такса обслужване в лева за издаване на самолетен билет от съответния участник за полети извън Европейския съюз; Ф2min - е най-ниската предложена такса обслужване в лева за издаване на самолетен билет от участник в процедурата за полети извън Европейския съюз; Максимален брой точки за Финансова оценка - 40 Забележка: Предложените от участниците такса обслужване в лева трябва да са положителни цели числа. 2.4. Техническа оценка (Т) Техническата оценка - Тn се образува от следните показатели: Т1 – Технологична карта за дейностите по обслужване и издаване на самолетни билети за командировани служители на възложителя съгласно изискванията посочени в настоящата поръчка – максимален брой точки 80 Т2 – Допълнителни условия и услуги за поевтиняване на услугите или повишаване на качеството им – максимален брой точки 20. Тn = (Т1 + Т2) х 60% Максимален брой точки за Техническа оценка - 60 3. Класирането на офертите ще се извършва в низходящ ред

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/03/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

2.4. Заверено от участника копие на документ (страници от сключен договор, сертификат или друго), доказващ правото на участника да резервира и издава или продава самолетни билети чрез глобална резервационна система ("Амадеус" /Amadeus/ или "Галилео" /Galileo/ или "Уърлдспан" /Worldspan/ или "Сейбър" /Sabre/ или еквивалент) към датата, посочена като краен срок за подаване на оферти, която система предлага висока степен на пълна, достоверна и актуална информация за наличните цени на самолетни билети. 2.5. Заверено от участника копие на документ, удостоверяващ наличието на валидна към датата на подаване на офертата оторизация за работа със системата BSP (Billing Settlement Plan) или еквивалент. 2.6. Подписан от участника списък на персонала на участника, който извършва резервации и продажби на самолетни билети, както и информация и документи (копия от сертификати, извлечения от трудови книжки, граждански договори и други), доказващи професионалната квалификация и опита на този персонал. Необходимо е да бъдат приложени и автобиографии на лицата. Участникът следва да посочи минимум две лица от своя персонал, извършващи резервации и издаване на самолетни билети, които да отговарят на следните изисквания: 2.6.1. да притежава сертификат, удостоверяващ ИАТА (IATA /International Air Transport Association/) квалификация (за агент по продажбите на самолетни билети). 2.6.2. всяко от лицата трябва да има минимум едногодишен опит (от последните три години) като агент по продажба на самолетни билети. 2.7. Декларация, подписана от участника, за наличие на поне един офис за продажба на самолетни билети на територията на гр. София, Република България, с посочен адрес, стационарен и мобилен телефон за връзка. 2.8. Удостоверение за внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен. 3. Изисквания към финансовото и икономическо състояние на участниците: 3.1. Кандидатстващите в процедурата трябва за предходните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си, да са реализирали общ оборот от дейност, сходна с предмета на поръчката, в минимален размер от 120 000/сто и двадесет хиляди/ лева без ДДС. При липсата на доказателства за такъв оборот, участниците ще бъдат отстранявани от участие в процедурата. 4. Доказателства, удостоверяващи финансовото и икономическо състояние на участниците: 4.1. заверен годишен финансов отчет за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. – счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходните три години; 4.2. справка за оборота от дейност, сходна с предмета на поръчката – съгласно образец от утвърдената документация. 4.3. Непредставяне на някой от посочените в т. 9.3 документи води до отстраняване на участника, освен ако не е налице хипотезата на чл. 50, ал. 2 от ЗОП – когато по обективни причини участникът не може да представи исканите документи за доказване на икономическото си и финансово състояние, той може да го докаже с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/03/2014