Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", бул. "Княз Александър Дондуков" №3, За: Цветелина Сарандева - началник на отдел "ОП" към дирекция "ОПУС", Петър Станулов - младши експерт в отдел "ОП" към дирекция "ОПУС", Република България 1000, София, Тел.: 02 8101737, E-mail: sarandeva@gli.government.bg, Факс: 02 8101760

Място/места за контакт: дирекция "ОПУС", отдел "ОП"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.gli.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.gli.government.bg/page.php?c=111.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Консултантски услуги по разработване и изпълнение на тестове във връзка с приемане на информационната система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” по проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72222000

Описание:

Услуги по стратегически анализ и планиране на компютърни системи и информационни технологии


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на консултантски услуги по разработване и изпълнение на тестове във връзка с приемане на разработваната в рамките на проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” информационната система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

17000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Град София, Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да консултира Възложителя при тестването и внедряването на информационната система на ИА ГИТ, разработвана от «Информационно обслужване» АД което включва следното: Да предложи подход, организира и координира процеса на приемателните тестове, съгласувано с Възложителя и Изпълнителя; Да разработи Тестов план за извършване на приемателните тествания; Да консултира тестващия екип при изготвянето на тестови сценарии за извършване на функционални и интеграционни тествания. Тестовите сценарии трябва да удостоверяват изпълнението на изискванията към системата от Техническото задание и приетия Системен проект; Да участва и координира изпълнението на функционалните и интеграционни тествания, както и процеса по управление на дефектите (идентифициране, ескалиране и разрешеване от Изпълнителя); Да организира тестовете за производителност, съгласувано с Изпълнителя; Да организира, съгласувано с Възложителя и Изпълнителя, на тестове за сигурност от външна организация в тестова и в продукционна среда; Да организира извършването на окончателни интеграционни тестове в продукционна среда, след конфигуриране на системата и миграция на данните, преди стартиране на системата в продукционен режим; Да организира ежеседмично срещи за разглеждане прогреса на процеса на приемателните тествания; Да консултира и подпомага екипа за организация и управление на дейностите по проекта; Да участва в заседанията и в цялосната дейност на екипа за организация и управление на проекта; Да участва в комисии, сформирани във връзка с приемането на изпълнението на отделни етапи от разработването на информационната система; Да изготвя и представя на Възложителя отчети, справки и доклади относно изпълнение на задълженията; Очаквани резултати: Изпълнени приемателни тестове по модули; Изпълнени тестове за производителност; Изпълнени окончателни приемателни тествания, след миграция на данните; Отчетен доклад за извършените дейности. Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Минимални изисквания за техн. възм. и/или квалификация:1. Участникът следва да притежава валидни сертификати за: внедрени системи за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентен), система за управление на сигурност на информацията ISO 27001:2005 (или еквивалентен) и система за управление на ИТ услугите ISO 20000-1:2011 (или еквивалентен); За доказателство се представя заверено от участника копие на посочените сертификати. 2. Участникът трябва да разполага с минимум 1 (един) квалифициран експерт за изпълнение на поръчката, като съчетанието от специфичните умения на експерта трябва да гарантира качество при предоставянето на заявените услуги, в процеса на изпълнение на обществената поръчка. Експерта трябва да притежава образование и професионална квалификация, които отговарят на следните минимални изисквания: Висше образование в областта на информационните технологии; Mинимум 5 (пет) години опит в областта на разработката, внедряването на софтуер и провеждането на тестове. Всяка оферта следва да съдържа: . Административни сведения, Регистрационни документи на участника, Оферта, Декларация за участието на подизпълнители, Декларация от всеки от подизпълнителите, Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Ценово предложение, Доказателства за техническите възможности и квалификация, Декларация експерт, Автобиография експерт, Декларация за съгласие с условията на проекта на договора. Срок за изпълнение – не по-късно от 3 месеца от датата на сключване на договора. Минимален срок за валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни считано от крайния срок за подаване на офертите. Всички документи, които се предават, следва да са на български език. Документи, чиито оригинали са на чужд език, задължително се представят заедно със заверен от участника превод.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването на офертите, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия и са допуснати до разглеждане и оценяване, ще бъде извършено съгласно критерия „икономически най-изгодна оферта” въз основа на следните показатели: Показател 1: Техническа оценка на предложението (П1) – максимален брой точки 100 при относителна тежест 70%, формиран от следните подпоказатели: П1.1 – Подход и начин на изпълнение на дейностите по тестване на системата, П1.2 - Предложение за Тестов план; Показател 2: Финансова оценка на предложението (П2) – максимален брой точки 100 при относителна тежест 30%;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен достъп до документацията и всички приложения към нея относно настоящата публичната покана е осигурен до изтичане на валидността на публичната покана на уеб сайта на ИА ГИТ в раздел "Обществени поръчки", подраздел "Публични покани".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2014