Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Разград, гр. Разград, бул. "България" 36, За: Стилиан Стефанов, Юксел Ереджеб, Република България 7200, Разград, Тел.: 0886 500227; 084 611577, E-mail: razgrad@nhif.bf

Място/места за контакт: РЗОК Разград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Комплексното измиване и почистване на 2 броя служебни автомобили на РЗОК-Разград обхваща: външно измиване на автомобила - 2 броя месечно; комплексно измиване на автомобила / външно и вътрешно /- 2 броя месечно; измиване на двигател – 1 брой годишно; пране на тапицерия – 1 брой годишно. Срокът за приемане на автомобил за почистване и измиване – с предимство спрямо другите клиенти. Заявяването се извършва от шофьора на лекия автомобил на място, по телефон или по електронна поща. Съставя се месечен отчет за извършените услуги

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на 2 два бр. служебни автомобили на РЗОК Разград за 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Автомивка на изпълнителя в град Разград

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, за удостоверяване, на което следва да се представи удостоверение за актуално състояние и единен идентификационен код - за българско юридическо лице и едноличен търговец, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. За тях да не са налице обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1,т.2 и т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки, което се удостоверява с представяне на декларации в оригинал по образец към поканата. Участниците да имат технически възможности за изпълнение на поръчката, които удостоверяват с декларация за техническото оборудване на автомивката (по образец към поканата).Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ценовата оферта трябва да бъде в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” поставен в плика с офертата. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние. В случай, че са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на нотариално заверено пълномощно от лицата с представителни функции. Представените документи, когато са копия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващи участника и печат. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции съгласно удостоверението за актуално състояние, или упълномощено от него лице. Срокът на валидност на предложението е 60 (шестдесет) календарни дни считано от датата на подаване на офертите. Всеки кандидат следва да изготви ценовото си предложение по приложенията към настоящите Техническите изисквания и указания за офериране, образец на Ценово предложение (Приложение №3), като на съответните места бъдат нанесени предлаганите цени. Ценовото предложение трябва да е с подпис и печат на кандидата. Стойността на поръчката да не надхвърля сумата от 1000 ( хиляда) лева с ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискванията и указанията за офериране са публикувани на адреса на профила на купувача:www.nhif.bg/Рубрика "РЗОК",подрубрика " РЗОК Разград". Предложенията се приемат всеки работен ден от 8:30ч. до 16:30ч., от служител в деловодството на РЗОК Разград, на адрес гр.Разград, бул.”България” №36

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2014