Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 2 (два) броя автоматизирани механични решетки за нуждите на ПСОВ – Пловдив. Доставката, монтажа и пускането в експлоатация на решетките ще се осъществява след заявка от страна на Възложителя, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договора с определения за изпълнител участник, на площадката на ПСОВ - Пловдив, ул. „Ягодовско шосе”. Възложителят ще заплати възложената поръчка по следната схема: Авансово плащане - до 50 % (петдесет процента) за всяка заявка, като остатъкът от сумата ще бъде изплатен до 30 (тридесет) календарни дни след доставката, монтажа и пускането в експлоатация на решетките, представяне на необходимите документи за изпълнена работа и данъчна фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42996000 (IA38)

Описание:

Машини за обработка на отпадъчни води (За механични инсталации )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За периода на действие на договора ще бъдат доствени, монтирани и пуснати в експлоатация 2 (два) броя автоматизирани механични решетки. Посочената прогнозна стойност е максимално възможната, но не е задължителна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пощадката на ПСОВ - Пловдив, ул. „Ягодовско шосе”.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническите характеристики и изискванията към предмета на поръчката са описани в приложената Техническа спецификация, като те могат да бъде намерени на интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, в раздел Профил на купувача/Обществени поръчки. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Цена за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 2 (два) броя решетки – тежест 80 точки К2 - Срок за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 2 (две) решетки – тежест 10 точки К3 - Гаранционен срок – тежест 10 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/03/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2014