Версия за печат

BG-Ловеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) - Ловеч, ул. "Кубрат" № 7, За: д-р Венета Милкова Стойчева, Р България 5500, Ловеч, Тел.: 068 688110, E-mail: rzok_lovech@lov.nhif.bg

Място/места за контакт: ул. "Кубрат" № 7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/108.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК – Ловеч. Общ брой на служебните автомобили на РЗОК – Ловеч - 2 (два) броя служебни автомобили. Услугите по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК – Ловеч следва да включват: - външно измиване на автомобил – два пъти месечно, включващо почистване с препарат на джанти и тасове от замърсявания с феродо, ръчно-безконтактно измиване с пароструйка, издухване на останалата вода от огледалата и фалцовете на автомобилите със сгъстен въздух, почистване на касите на вратите и багажника, консервиране на гумите на автомобила; - комплексно почистване на автомобил – два пъти месечно, включващо описаното по-горе външно измиване и вътрешно почистване, включващо: пране на стелките, изсмукване в дълбочина с прахосмукачка на седалките и пода, почистване на праха от повърхности и детайли в купето на автомобила, почистване на стъклата, почистване на праговете и консервация; - измиване на двигател се извършва 1 път годишно за всеки лек автомобил; - пране на тапицерия се извършва 1 път годишно за всеки лек автомобил; - смяна на стелки (комплект) се извършва веднъж годишно за всеки лек автомобил; - срок за приемане на автомобил за почистване и измиване – до 4 часа от заявяването. Заявяването се извършва от шофьора на лекия автомобил лично, по телефон или по електронна поща; - ежемесечно да се съставя Oпис за извършените услуги.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000, 50100000, 50110000, 50111000, 50112000, 50112300

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
Услуги по управление, техническо обслужване и ремонт на автомобилния парк
Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на 2 (два) броя служебни автомобили на РЗОК - Ловеч.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Ловеч

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да отговарят на условията, посочени по-долу и удостоверяват това като представят съответните документи - оригинали или заверени от участника копия с подпис и печат: 1. Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, за удостоверяване на което следва да се представи удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на офертата и единен идентификационен код - за българско юридическо лице и едноличен търговец, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. 2. За тях да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3, и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, което се удостоверява с представяне на декларации в оригинал по образец; 3. Участниците да имат технически възможности за изпълнение на поръчката, които удостоверяват с декларация в свободен текст за техническото оборудване на автомивката. 4. Да представят подписана и подпечатана оферта за изпълнение на поръчката, която да съдържа техническото и финансовото предложение и срок за изпълнението й. Офертата се изготвя и подава на български език, като за чуждестранните участници документът за актуална регистрация да е в официален превод, а останалите документи, които прилага в превод. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът трябва да бъде адресиран както следва: гр. Ловеч 5500 ул. "Кубрат" № 7 Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Ловеч „Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Ловеч” Върху плика с офертата се записват: името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и e-mail. Ценовата оферта трябва да бъде в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” поставен в плика с офертата. 5. Техническото предложение (техническа оферта) съдържа предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие с техническото задание; 6. Финансово предложение се изготвя по образец на ценова оферта и трябва да отговаря на следните изисквания: 6.1. Предложената ценова оферта да съдържа единичните цени в лева за външно измиване на автомобила, комплексно измиване на автомобила (външно и вътрешно), измиване на двигател, пране на тапицерия, смяна на стелки (комплект), съгласно техническата спецификация на възложителя без ДДС. 6.2. Стойността на поръчката да не надхвърля сумата от 500 (Петстотин) лева без данък добавена стойност (ДДС) . 6.3. Начин на плащане – ежемесечно, след представяне на Опис за извършените услуги и на разходооправдателен документ. 7.При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/03/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация се получава на адрес: гр. Ловеч, ул. "Кубрат" № 7, Районна здравноосигурителна каса - Ловеч. Място за представяне на офертите – в деловодството на РЗОК - Ловеч в административната сграда на адрес: гр. Ловеч 5500, ул. „Кубрат” № 7, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч. в посочения по-горе срок. Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 12.03.2014г. в 10:00 часа в кабинета на зам. директора на РЗОК – гр. Ловеч, ул. „Кубрат” № 7, РЗОК, ІІ етаж, каб. № 11.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/03/2014