Версия за печат

BG-Кюстендил

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, Ул. "Демокрация" №44, вх.Б, За: д-р Матей Николов Попниколов, Република България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 559700, E-mail: kiustendil@nhif.bg, Факс: 078 559733

Място/места за контакт: гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" №44, вх.Б

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/107.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1.Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г). 2.Извършване на профилактични прегледи от офталмолог. Пълно описание на на изискванията на Възложителя към услугата и кандидатите се съдържа в раздели II и III от техническите изисвания и указания за офериране, които са неразделна част от публичната покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на 50 (петдесет) служители на РЗОК Кюстендил от служба по трудова медицина в рамките на една година от сключване на договора. Профилактични прегледи при офталмолог - за 48 служители. Числеността се коригира съобразно броя на напуснали или освободени и новоназначени служители в РЗОК - Кюстендил, за което възложителят уведомява изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Кюстендил

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към услугата: 1.Разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес и консултиране на Работодателя като: 1.1. Извършва оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите; 1.2. Разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск; 1.3. Предлага степенуване по приоритети на предложените мерки, като отчита установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики; 1.4. Оценява ефикасността на предприетите от работодателя мерки; 1.5. Разработва препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила; 1.6. Предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания; 1.7. Дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа; 1.8. Участва като консултант в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа; 1.9 Подпомага работодателя при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд; 1.10. Подпомага работодателя при разработването на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети на работещите за правилното им прилагане; 1.11. Консултира и подпомага комитетите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ. 1.12.Организира и провежда обучение на ръководния персонал и на работещите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика, съгласно изисквания на Наредба № РД-07-2 / 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 1.13. изготвя анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност; 1.14.анализира резултатите от проведените периодични профилактични медицински прегледи и изследвания; 1.15. предоставя информация на всеки служител за здравните рискове, свързани с работата му и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания; 1.16.Изготвя и съхранява здравни досиета на работниците и служителите съгласно Наредба №3/2008г. за осъществяване на дейността на СТМ 2.Извършване на профилактични прегледи от офталмолог. Изисквания към кандидатите: 1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. 2. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си по т.2 и т.3. 5. Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 6. Всеки кандидат следва да представи договор с лечебно заведение, което да извърши прегледите по т. 2 в раздел ІІ от технически изисквания и указания за офериране. 7. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се представят всеки работен ден от 8,15 до 17.00 часа до обявения срок в деловодството на Районна здравноосигурителна каса на адрес: гр. Кюстендил 2500, ул. ”Демокрация” № 44, вх. Б, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдени от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№1,2,3,4,5 и 6, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел I на поканата интернет адрес в профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2014