Версия за печат

BG-Кюстендил

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, ул. "Демокрация" №44, х.Б, За: д-р Матей Николов Попниколов, Република България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 559700, E-mail: kiustendil@nhif.bg, Факс: 078 559733

Място/места за контакт: гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" №44, вх.Б

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/107.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК гр. Кюстендил : 1. Комплексно почистване на автомобилите –до два пъти месечно за всеки един автомобил, включващо : 1.1. външно измиване - почистване с препарат на джанти и тасове от замърсявания с феродо, ръчно-безконтактно измиване с пароструйка, издухване на останалата вода от огледалата и фалцовете на автомобила със сгъстен въздух, почистване на касите на вратите и багажника консервиране на гумите на автомобила ; 1.2. вътрешно почистване - пране на стелките, изсмукване в дълбочина с прахосмукачка на седалките и пода, почистване на праха от повърхности и детайли в купето на автомобила, почистване на стъклата, почистване на праговете и консервация. 2. Измиване на двигател и пране на тапицерия - 1 път годишно за всеки лек автомобил.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90917000

Описание:

Услуги по почистване на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на поръчката включва комплексно измиване на три броя служебни автомобили на РЗОК гр. Кюстендил, включващо външно измиване и вътрешно почистване на автомобилите- до два пъти месечно, измиване на двигател и пране на тапицерия - един път годишно за всеки един автомобил

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Кюстендил

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към услугата: 1. Комплексно почистване на автомобилите –до два пъти месечно за всеки един автомобил, включващо : 1.1.външно измиване - почистване с препарат на джанти и тасове от замърсявания с феродо, ръчно-безконтактно измиване с пароструйка, издухване на останалата вода от огледалата и фалцовете на автомобила със сгъстен въздух, почистване на касите на вратите и багажника консервиране на гумите на автомобила ; 1.2.вътрешно почистване - пране на стелките, изсмукване в дълбочина с прахосмукачка на седалките и пода, почистване на праха от повърхности и детайли в купето на автомобила, почистване на стъклата, почистване на праговете и консервация. 2. Измиване на двигател и пране на тапицерия - 1 път годишно за всеки лек автомобил. 3.Срок за приемане на автомобил за почистване и измиване – до 1 час от заявяването.Заявяването се извършва от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по телефон или по електронна поща. 4. За изпълнение на дейностите по т.1 се съставя месечен отчет за извършените услуги Изисквания към кандидатите: 1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК. 2 Кандидатите следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 3. Участниците да имат технически възможности за изпълнение на поръчката, които удостоверяват с декларация в свободен текст за техническото оборудване на автомивката. 4. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се представят всеки работен ден от 8,15 до 17.00 часа до обявения срок в деловодството на Районна здравноосигурителна каса на адрес: гр. Кюстендил 2500, ул. ”Демокрация” № 44, вх. Б, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдени от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№1,2,3,4,5 и 6, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел I на поканата интернет адрес в профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2014