Версия за печат

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НЗОК чрез РЗОК, ул. " Д-р П. Брънеков" №1, За: Кремена Николова, Р България 8600, Ямбол, Тел.: 046 685012, E-mail: iambol@nhif.bg, Факс: 046 685013

Място/места за контакт: РЗОК Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Ямбол, Доставените ел. материали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар, трябва да отговарят на БДС и да са придружени от сертификат за качество и произход. Всички ел. материали, железария и резервни части за подръжка на стопанския инвентар, да са маркирани с дата на доставка, с цел доказване на гаранционния срок, определен от производителя. Считано от датата на писмено или устно уведомяване, доставените дефектни ел.материали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар, да се заменят в срок от 3 (три) календарни дни, за своя сметка. Подмяна в срок от 2 /два/ дни на доставените ел. материали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар, оказали дефекти в периода на гаранционния срок, посочен от производителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681410, 44316000, 39000000

Описание:

Електрически материали
Железария
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставките по видовете материали, предмет на настоящата поръчка включват доставка по писмена заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявените материали.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ямбол

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Заверено от участника копие от документа за регистрация, актуално състояние и БУЛСТАТ или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. 2. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 3. Оригинал или нотариално заверено копие на договор/споразумение за създаване на обединение с нотариална заверка на подписите и заверено от участника копие от документ за регистрация по БУЛСТАТ, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице / неперсонифицирано дружество по Закона за задълженията и договорите. 4. Ако участникът е обединение, регистрационните документи се представят и от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. С документа за създаване на обединението следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. 5. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения регистрационните документи се представя и в официален превод на български език. “Официален превод” съобразно разпоредбата на §1, т.16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е “превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”. Забележка: Документите следва да бъдат издадени от компетентния орган в страната на участника. 6. Участникът прилага документ за регистрация, удостоверение за актуално състояние и Булстат единствено в случай, че не е посочил ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в него. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”. 7. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата. Пълномощно се представя, когато: - участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците изрично са го определили за лице, което представлява обединението; - офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. 8. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, административни сведения (Приложения № 3-5 и Пр. №7). 9. Участниците трябва да имат необходимите финансови възможности за изпълнение на поръчката. 10. Кандидатът следва да притежава съответният технически потенциал, ресурси и организационни възможности за срочно и качествено изпълнение на поръчката. Забележка: Изпълнението на изискванията по т.9 и т.10 се удостоверява с декларация съгласно /Приложение №6/.11. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или от деловодството на РЗОК-Ямбол

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/03/2014