Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Плевен, ул.”Княз Александър Батенберг I”, За: За: д-р Пенка Стефанова Костадинова; инж. Петьо Йотов Маринов, България 5800, Плевен, Тел.: 064 882511; 064 882570, E-mail: pleven@nhiv.bg, Факс: 064 803599

Място/места за контакт: гр.Плевен, ул.”Княз Александър Батенберг I” №7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/ 112.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Плевен, по заявка на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44500000, 31300000, 31680000, 39715300

Описание:

Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Изолирани жици и кабели
Електрически принадлежности и аксесоари
Водопроводно оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на доставките, предмет на настоящата поръчка е в размер до 1 500 (хиляда и петстотин) лева с ДДС. Посочената прогнозна стойност, представлява и максималния финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка. Заявките за доставка ще се извършват според потребностите на Възложителя. Възложителят няма ангажимент да извършва поръчка за всички посочени артикули в Технически изисквания и указания за офериране.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сградата на РЗОК Плевен, на адрес гр. Плевен, ул.”Княз Александър Батенберг I” №7

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Доставките следва да се извършват по подадена от възложителя писмена /факс или ел.поща/заявка. Със заявката възложителят определя вида и количеството на конкретната доставка. Доставката следва да се извърши от доставчика /изпълнителя/ до 3 /три / работни дни, след получаването на заявката от възложителя. Доставените стоки следва да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати или декларации за съответствие съобразно изискванията на българското законодателство. При установени разлики във вида, количеството или качеството на заявените стоки, представители на възложителя и на доставчика/изпълнителя/, следва да съставят „констативен протокол”, по силата на който изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка пропуска. Максимален срок за отстраняване на нередовността е до 5 /пет/ работни дни от датата на констативния протокол. Електроматериалите и резервните части да имат сертификат за произход и качество, декларация за съответствие и указания за прилагане изготвени на български език. Възложителят ще заплаща на доставчика /изпълнителя след представяне на фактура и приемо-предавателен протокол в срок до 5/пет/ работни дни от доставката. ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Участниците следва да отговарят на условията, посочени по-долу и удостоверяват това като представят съответните документи - оригинали или заверени от участника копия с подпис и печат: 1. Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, за удостоверяване на което следва да се представи удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на офертата и единен идентификационен код - за българско юридическо лице и едноличен търговец, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. 2. За тях да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки, което се удостоверява с представяне на декларации в оригинал по образец към поканата; 3. Да представят подписана и подпечатана оферта за изпълнение на поръчката, която да съдържа техническо и ценово предложение и срок за изпълнението й. Офертата се изготвя и подава на български език, като за чуждестранните участници документът за актуална регистрация да е в официален превод, а останалите документи, които прилага - в превод. 4. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ценовото предложение трябва да бъде в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” поставен в плика с офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/03/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офератата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощено от него лице и се представя лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка. Предложения се приемат всеки работен ден от 8:00ч. до 16:30ч., от служителите в деловодството на РЗОК-Плевен, на адрес гр.Плевен, ул.”Княз Александър Батенберг I” №7 с краен срок 05.03.2014г. Важи датата на пощенското клеймо. Изискванията и указанията за офериране са публикувани на адреса на профила на купувача:www.nhif.bg / Рубрика "Търгове", подрубрика "Процедури провеждани по реда на ЗОП".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/03/2014