Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на компресори за хидрофорни уредби и помпени станции, експлоатирани от „ВиК” ЕООД – Пловдив. Доставките ще са периодични, след заявка, за срок от 1 (една) година след датата на подписване на договора, франко складова база на „ВиК” ЕООД – Пловдив в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250. Възложителят си запазва правото да променя характеристиките на доставяните стоки съобразно нуждите на Дружеството. Всяка доставка ще се извършва след подаване на заявка, в която ще бъдат уточнявани техническите характеристики на компресорите и количеството. Заплащането ще се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42123000

Описание:

Компресори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ориентировъчно количество - 20 броя, което не е задължително и зависи от нуждите и възможностите на Дружеството. Посочената прогнозна стойност е максималната възможна, като не задължава Възложителя да я оползотвори изцяло.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и Техническата спецификация, които могат да бъде намерени на интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, в раздел Профил на купувача. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Средна цена – тежест 50 точки К2 – Гаранционен срок - тежест 40 точки К3 - Срок на доставка – тежест 10 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/03/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/03/2014