Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса - Варна, бул. "Цар Освободител" №76Г, За: Анатолий Кирчев Иванов, България 9004, Варна, Тел.: 052 689070, E-mail: varna@nhif.bg, Факс: 052 689013

Място/места за контакт: бул. "Цар Освободител" №76Г

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Варна

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300, 90917000

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили
Услуги по почистване на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Комплексното измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Варна обхваща: външно измиване на автомобила - 2 броя месечно, комплексно измиване на автомобила / външно и вътрешно /- 2 броя месечно, измиване на двигател – 1 брой годишно, пране на тапицерия – 1 брой годишно.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Автомивка на изпълнителя на територията на гр. Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Външно измиване на автомобила – два пъти месечно, включващо почистване с препарат на джанти и тасове от замърсявания с феродо, ръчно-безконтактно измиване с водоструйка и измиващ препарат на целия автомобил, издухване на останалата вода от огледалата и фалцовете на автомобила със сгъстен въздух, почистване на касите на вратите и багажника, консервиране на гумите на автомобила. 2. Комплексно почистване на автомобила – два пъти месечно, включващо –описаното по-горе външно измиване и вътрешно почистване, включващо: пране на стелките, изсмукване в дълбочина с прахосмукачка на седалките и пода, почистване на праха от повърхности и детайли в купето на автомобила, почистване на багажник, почистване на стъклата, почистване на праговете и консервация. 3. Измиване на двигател и пране на тапицерия се извършва 1 път годишно за всеки лек автомобил 4. Срок за приемане на автомобил за почистване и измиване – до 15 минути от заявяването с предимство спрямо другите клиенти. Заявяването се извършва от шофьора на лекия автомобил на място, по телефон или по електронна поща. 5. Автомивката следва да разполага с не по-малко от 3 /три/ места /клетки/ за измиване и почистване на леки автомобили. Това обстоятелство се доказва, чрез представяне на декларация в свободен текст, а по преценка на комисията за разглеждане на офертите може да се направи и проверка на място, за което се съставя протокол. 5. Автомивката на изпълнителя да е на разстояние в радиус от 3 километра от сградата на РЗОК-Варна с адрес: гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №76 Г изчислено, съгласно: http://www.calculator.bg/1/razstoianie.html/. 6. Да се съставя месечен отчет за извършените услуги – Образец № 1

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част към публичната покана са Технически изисквания и указания за офериране, заедно с приложения. Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес: гр. Варна, бул. "Цар Освободител" № 76Г,сградата на РЗОК-Варна, партер, ст. 102 /деловодство/ и на ентернет адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/63

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/03/2014