Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген.Й.В. Гурко" № 5, За: Анна Димитрова, Дамян Войновски, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308811; 02 9308830, E-mail: dvoynovski@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: отдел "Правен", дирекция АПО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на оператор за предоставяне на обществена електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна наземна мобилна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие и допълнителни услуги

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64210000, 64212000

Описание:

Услуги по пренос на данни и съобщения
Мобилни радиотелефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

200 абоната. Посоченият брой е ориентировъчен и може да бъде променян от възложителя (увеличаван или намаляван)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Предоставянето на услугата е до достигане на стойността на договора от 66 000 лв., без ДДС, но за не повече от 1 една година . 2. Предоставената услуга следва да включва: 2.1. осигуряване на възможност за провеждане на разговори в мрежата на оператора, с крайни потребители на същия оператор и на други оператори на мобилни и фиксирани мрежи; 2.2. безплатни разговори между най-малко 200 абонати на Възложителя в корпоративна група, с възможност за включване на нови абонати в групата, при договорените условия и безплатно предоставяне на SIM карти за абонатите; 2.3. провеждане на международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи по международни зони, разговори в роуминг, изпращане и получаване на кратки съобщения (SMS) в мрежата на оператора и към и от абонати на други мобилни оператори; 2.4. предоставянето на достъп до интернет и пренос на данни по мрежата на оператора в страната и в чужбина. 2.4. ползване на други услуги, предлагани от участника, при преференциални условия по отношение на абонатите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” 2.5 доставка на мобилни устройства. 3. Договорените с участника, определен за изпълнител, цени за предоставяне на услугите, нетрябва да превишават официално обявените от оператора, включително за услуги, които не са включени изрично в договора, но се предоставят от оператора. 4. Договорените с участника, определен за изпълнител, цени за предоставяне на услугите, следва да останат постоянни и да не бъдат променяни по време на изпълнението на обществената поръчка, освен ако са по-изгодни за Възложителя от първоначално предложените. 5. Качеството на услугата, предоставяна от оператора, трябва да бъде в съответствие с изискванията, предвидени в разрешенията за използване на ограничен ресурс за осъществяване на обществени електронни съобщения по GSM/UMTS стандарт чрез използване на мобилни наземни мрежи, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията, в съответствие с Общите правила за взаимоотношения с крайните потребители, съгласувани с Комисията за регулиране на съобщенията и в съответствие с изискванията на Закона за електронните съобщения. Изпълнителят прилага към офертата си копия от посочените разрешения и от общите си правила. 6. Покритието на територията на страната следва да бъде удостоверено с валиден, надлежно издаден документ от регулативния орган – Комисията за регулиране на съобщенията (заверено копие на същия), и трябва да бъде не по-малко 95 % покритие на населените места с GSM или UMTS мрежа. 7. Плащането на предоставената услуга за всеки месец от срока на договора се извършва в срок до 30 дни от издаването на всяка фактура. 8. Изпълнителя предоставя в електронен вид подробни данни за използваните минути разговори, изпратените съобщения и използваният трафик данни за всеки един абонат по настоящата поръчка, както и възможност за извършване на детайлни справки за проведените разговори и изпратени съобщения за конкретен номер, при поискване. 9. Отчитането на разговорите трябва да става за реално изразходваните секунди. Максималното първоначално време за тарифиране на разговорите не може да надхвърля 60 секунди. 10. Отчитането на трафика на данни трябва да бъде за реално използваните данни, като максималният размер за единица трафик не може да бъде по голям от 1 KB.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При комплексното оценяване на офертите ще се отчитат следните показатели със следната тежест съгласно Приложение № 1: К=K1x45%+K2x35%+K3 К1 е сбор от точки за ценови показатели за мобилни услуги К2 е сбор от точки за предоставени безплатни мобилни услуги К3 са точките за допълнителни преференции

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/02/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата покана са: 1. Методика за оценяване на офертите (Приложение № 1) 2. Изисквания към изпълнението (Приложение № 2) Публичната покана заедно с приложенията са публикувани на интернет сайта на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" www.rta.government.bg - Раздел "Новини, съобщения, конкурси". Офертите следва да съдържат: 1. списък на приложените документи, подписан от участника; 2. информация за участника: фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК/код по БУЛСТАТ, данни за вписване в търговския регистър/ номер на фирмено дело за съдебна регистрация, от кого се представлява участникът, телефон за връзка, факс, e-mail; 3. декларация с посочен поне един договор на участника с предмет, аналогичен или сходен на предмета на поръчката, сключен през последните три години и изпълнен или изпълняв към момента, с посочване на стойностите, датите и контрагентите 4. срок на валидност на офертата /не по-кратък от 90 дни/; 5. ценово предложение; 6. документи доказващи изискванията посочени в приложение 2, заверени от участника. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в отдел "Административно информационно обслужване" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. "Гурко" № 5 всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до датата за получаване на офертите. При сключване на договора определеният за изпълнител участник следва да представи документите и декларациите по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, при спазване на условието на чл. 48, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/02/2014