Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на услуги от доктори по дентална медицина за нуждите на работниците и служителите на Дружеството, за срок от една година след подписване на договор с избрания изпълнител ли до изчерпване на посочената прогнозна стойност. Услугите ще се извършват в кабинет, находящ се в гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, през работно време на Дружеството, с материали и консумативи на Възложителя. Възложителят ще заплаща ежемесечно дължимото, в лева, по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на справка от Изпълнителя за извършените услуги и данъчна фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85130000

Описание:

Стоматологични услуги и свързани с тях услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на денталните услуги зависи от нуждите и потребностите на работещите в Дружеството, като посочената стойност е максимално възможната, но не задължава Възложителя да я оползотвори в пълен размер.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пловдив, бул. "Шести септември" № 250

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и Примерния ценоразпис, които могат да бъде намерени на интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, в раздел Профил на купувача. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/03/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/02/2014