BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Владимир Дервенков-по предмета на поръчката - 02 91451657; Стоянка Младенова - по процедурата - 02 9145 1977, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451977, E-mail: mladenova.s@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонаментно сервизно обслужване на банкнотосортиращи системи CPS1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Два броя банкнотосортиращи системи CPS1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях (пакетираща линия UBS Bundler/ATS, конвейерна и опаковъчна линия W700-80/Maxi 50T, ръчен унищожител DLR40/40 - 320/150 и брикетираща система за изрезки от банкноти тип Oscar Plus).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Касов център на БНБ, гр. София, ул. "Михаил Тенев" № 10.

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да предостави "Техническо предложение за абонаментно сервизно обслужване на банкнотосортиращи системи CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях", съгласно Приложение № 1 "Технически изисквания относно абонаментно сервизно обслужване на банкнотосортиращи системи CPS1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях". Участникът да е оторизиран от производителя на системите - De La Rue за извършване на ремонтни и други дейности за този вид банкнотообработващи системи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписан от представляващия участника; 2. Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 3. Попълнена и подпечатана оферта, съгласно образеца, представен от възложителя; 4. Декларация, че участникът приема условията на проекта на договор; 5. "Техническо предложение за абонаментно сервизно обслужване на банкнотосортиращи системи CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях", съгласно Приложение № 1 - "Технически изисквания относно абонаментно сервизно обслужване на банкнотосортиращи системи CPS1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях"; 6. Оторизационно писмо от производителя на системите - De La Rue за извършване на ремонтни и други дейности за този вид банкнотообработващи системи. Документите по т. 1, 2 и 6 следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/ите участника или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ, Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Абонаментно сервизно обслужване на банкнотосортиращи системи CPS1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях". Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2014