Версия за печат

BG-Смолян

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална здравноосигурителна каса, чрез Районна здравноосигурителна каса - гр. Смолян, бул. България, 7, За: д-р Кузман Иванов Гелов, инж. Манол Илиев Радков, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67040, E-mail: smolian@nhif.bg, Факс: 0301 67041

Място/места за контакт: Районна здравноосигурителна каса - гр. Смолян

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/118.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за: ”Доставка на електроматериали и резервни части за стопански инвентар и материали за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд на РЗОК – Смолян”. 1. Възложителят ще формулира писмено конкретната заявка, а изпълнителя се задължава да извърши конкретната доставка на цената съгласно ценовото предложение. 2. Доставените стоки следва да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати или декларации за съответствие съобразно изискванията на българското законодателство. 3. Заплащането на доставените артикули ще става чрез издадена от продавача фактура незабавно след доставката. Доставените количества ще бъдат заплатени в срок от 5 /пет/ работни дни по банков път на посочената от възложителя банкова сметка. 4. При установени разлики във вида, количеството или качеството на заявените стоки представители на двете страни следва да съставят „констативен протокол” по силата на който изпълнителя е длъжен да отстрани за своя сметка пропуска в максимален срок от 5 /пет/ работни дни. 5. Електроматериалите и резервните части да имат сертификат за произход и качество – преведен и легализиран, декларация за съответствие и указания за прилагане изготвени на български език.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681410, 44411000, 44500000, 44110000

Описание:

Електрически материали
Санитарни изделия
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Строителни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

60 артикула

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК - Смолян, бул. България, 7

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по търговския закон. 2. Да са регистрирани като администратор на лични данни от комисията за защита на личните данни. 3. Кандидатите следва да представят декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1,ал.2 и ал.5 от ЗОП 4. Кандидатите следва да притежават магазинна мрежа или складова база на територията на гр.Видин, в които да подържат посочените в ценовата оферта материали и резервни части. 5. Стоките предмет на договора следва да отговарят на европейските стандарти за качество и гаранционен срок не по-малък от посочения от производителя. 6. При доставка на луминисцентни лампи от възложителя да се изземват същото количество изгорели такива. 7. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/118; Информация се получава на адрес: гр. Смолян, бул.”България”№7, П.К. 85. Предложенията за участие се приемат всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в деловодството на РЗОК Смолян с краен срок до 06.03.2014 г. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощено от него лице и се депозира лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертите ще бъдат отваряни и разглеждани на 07.03.2014 г. в 11.00 ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/03/2014