Версия за печат

BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брацигово, ул."Атанас Кабов" № 6 а, За: Васил Михайлов Гюлечетов, България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: kmet@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Разработване на стратегически планови документи на община Брацигово и въвеждане на правила за мониторинг и контрол на политики по обособени позиции: Обособена позиция 1:Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общината”. Обособена позиция 2: „Актуализиране на „План за енергийна ефективност” на общината” Обособена позиция 3: „Разработване на Програма за ВЕИ/ възобновяеми енергийни източници/” Обособена позиция 4: „Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020г. по проект:”РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПОЛИТИКИ”, Оперативна програма „Административен капацитет” , съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I „ Добро управление” под приоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 Стойността на услугата не може да надхвърля 48 175 лв. без ДДС Изпълнението на поръчката включва : - Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общината -Актуализиране на „План за енергийна ефективност” на общината - Разработване на Програма за ВЕИ/ възобновяеми енергийни източници - Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71620000

Описание:

Услуги, свързани с анализи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на поръчката: Разработване на стратегически планови документи на община Брацигово и въвеждане на правила за мониторинг и контрол на политики по обособени позиции: Стойността на обществената поръчка е лимитирана до размера на одобрената сума в бюджета на проекта в размер на 57 810 лв. с ДДС, 48 175 лв. без ДДС За обособена позиция № 1 – 17 810лв. с ДДС, 14 842 лв. без ДДС; - За обособена позиция № 2 - 10 000лв. с ДДС, 8 333 лв. без ДДС - За обособена позиция № 3 – 11 000лв., 9 167 лв. без ДДС - За обособена позиция № 4 - 19 000лв. с ДДС, 15 833 лв. без ДДС Стойността на поръчката се определя в лева и се предлага от участника в Офертата му – Образец № 11. В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48175 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Брацигово,гр.Брацигово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът трябва да е реализирал през последните три приключили финансови години /2011, 2012, 2013/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си общ оборот от дейността не по-малък от 105 000 лв. /сто и пет хиляди лева/ без включен ДДС. 2.Участника да има реализиран оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката, сумарно през последните 3 (три) приключени фин.години (2011,2012 и 2013 г.) или от датата, на която е учреден или е започнал дейността си 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/ без включен ДДС Услуги, сходни с предмета са дейности, свързани с разработването на анализи и/или стратегии или планове за действие и/или еквивалентни.3.Мин изискв-я за техн възм-и и квалиф-я:Уч-кът следва да е изпълнил през посл.3 год., считано от крайната дата за подаване на оферти:За обос. поз.1: мин.1 дог. за услуги, сходни с предм. на обособ. поз-я.За обособ.поз-я 2: мин. 1 дог. за услуги,сходни с предмета на обособ.поз-я. За обособ.поз-я 3: мин. 1 дог. за услуги,сходни с предмета на обособ.поз-я. За обособ.поз-я 4: мин. 1 дог. за услуги,сходни с предмета на обособ.поз-я. Когато уч-кът подава оферта за повече от една об.поз. изискв-та за изпълнените договори се прилагат сумарно за об.поз., за които уч-кът подава оферта.Когато уч-кът подава оферта за всички позиции трябва да има изп. за посл. 3 (три) години (2011 г., 2012г. и 2013 г.) или в зависимост от датата на учредяване или започване на дейността, считано до датата, определена като краен срок за подаване на офертите, минимум 4 (четири) договора за изготвяне на методики, правила, анализи, планове, стратегии и/или стратегически документи.4.Изискв. към кл.експерти: собствени или наети, с квалификация както следва: 4.1.За обособ.поз.1: Ръководител на екипа- минимум бакалавър или еквив. в областта на икономиката, социалните и/или стопанските и/или правните науки; общ проф. опит- 5 год.;опит в управл. на поне 1 (един) договор/проект в област сходна с предм. на об.поз. разработването на анализи и/или стратегии или планове за действие и/или изграждането на капацитет и/или изготвяне на градоустройствени или инвестиционни проекти).Експерт анализи- минимум бакалавър или еквив. в областта на социалните и/или стопанските и/или правните науки; общ проф.опит-3 год.;4.2.За обособ. поз.2: Ръководител на екипа- минимум бакалавър или еквив. в областта на икономиката, социалните и/или стопанските и/или правните науки; общ проф. опит- 5 год.;опит в управл. на поне 1 (един) договор/проект в област сходна с предм. на об.поз. разработването на анализи и/или стратегии или планове за действие и/или изграждането на капацитет и/или изготвяне на градоустройствени или инвестиционни проекти).Експерт анализи- минимум бакалавър или еквив. в областта на социалните и/или стопанските и/или правните науки; общ проф.опит-3 год.;. 4.3.За об. поз.3: Ръководител на екипа- минимум бакалавър или еквив. в областта на икономиката, социалните и/или стопанските и/или правните науки; общ проф. опит- 5год.;опит в управл. на поне 1 (един) договор/проект в област сходна с предм. на об.поз. разработването на анализи и/или стратегии или планове за действие и/или изграждането на капацитет и/или изготвяне на градоустройствени или инвестиционни проекти).Експерт анализи- минимум бакалавър или еквив. в областта на социалните и/или стопанските и/или правните науки; общ проф.опит-3 год.;4.4.За об. поз.4: Ръководител на екипа- минимум бакалавър или еквив. в областта на икономиката, социалните и/или стопанските и/или правните науки; общ проф. опит- 5 год.;опит в управл. на поне 1 (един) договор/проект в област сходна с предм. на об.поз. разработването на анализи и/или стратегии или планове за действие и/или изграждането на капацитет и/или изготвяне на градоустройствени или инвестиционни проекти).Експерт анализи- минимум бакалавър или еквив. в областта на социалните и/или стопанските и/или правните науки; общ проф.опит-3 год.; Общо за всички обособени позиции/ виж указанията/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата: КО = П 1 + П 2 Показатели за оценяване: П1 – Предложена цена (без ДДС) – 70%, П2 – Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни – 30%, Максимално възможен брой точки за: П1-70, за П2-30;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/02/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Съответствието с изискването за иконом.и фин.състояние се доказва с Информация-декларация за оборотa от услуги, сходни с предмета на обос.поз-я за последните 3 (три) приключени фин. години (2011,2012 и 2013 г.) или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си- Обр.№5. За доказване на посочения реализиран оборот от услуги, сходни с предмета на обос.поз-я, ще бъде използвана информацията за стойността на изпълнените договори от Обр.№6. 2.За доказване обстоятелствата, свързани с ключовите експерти, които ще изпълняват поръчката, участникът следва да представи Списък-декларация на ключовите експерти, собствени и/или наети, с които участникът разполага за изпълнение на обос. поз-я (Обр.№8), като за всеки ключов експерт следва да се представи копия на документи за завършено образование, квалификация и опит доказани с одкум.посоч.в указанията ; Автобиография (Обр.№8а), Деклар-я за ангажираност на ключов експерт (Обр.№8б) и (Обр.№8в) за лични данни, копия на документи за завършено образование, квалификация и опит, т.е. заверени копия на дипломи, удостоверения, сертификати, референции/препоръки, трудови/осигурителни книжки, договори и/или други документи, доказващи профес.квалификация, профес.и специф.опит на ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на договора. Офертата се запечаттва в непрозрачен плик и се надписва съгласно указанията в документацията. Представя се на хартиен носител, както и на електронен носител във формат PDF или еквив. Съдържание на офертата: Списък на документите, съдържащи се в офертата– Образец №1б;Оферта - Образец №1;Административни данни за участника- Образец № 1а;Документи за регистрация на участника,Споразумение (Договор) за създаване на обединение-оригинал или нотариално заверено копие / в случаите , когато участникът е обединение /;Декларация по чл. 47, ал.1, т. 2 и 3, и ал. 2, т.1,3 и 4 от Закона за обществените поръчки-Образец №2; Декларация по по чл. 47, ал.1, т. 1 (без буква „е”)от Закона за обществените поръчки-Обр. № 3; Дек-я по чл. 47, ал. 5 , т.1 и т.2 от ЗОП-Обр. №4; Справка - декларация за общия оборот от дейността – Обр. № 5; Списък - Декларация на основните договори, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, или в зависимост от датата на учредяване или започване на дейността, считано до датата, определена като краен срок за подаване на оферти – Обр. № 6; Дек-я по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП- Обр. № 7;. Списък на експертите , ангажирани в изпълнението на поръчката- Образец № 8; придружен от документи, удостоверяващи квалиф.и опитът им:, копия от труд. и/или служебна и/или осигур. к-ка, дипломи, удостовер., сертификати, референ. от настоящи или предишни работод., възложители и други подходящи док-ти или еквивалентни док-ти по преценка на участника , доказващи по безспорен начин миним.е изискания, на които трябва да отговарят експертите; Автобиогр- на всеки един от експертите , ангажиран в изпълнението на поръчката – Образец № 8а; Дек-я за разположение от експертите , ангажирани за изпълнение на поръчката- Обр. № 8б; Декларация по Закона за защита на личните данни – Обр № 8в;. Дек-я от член на обединение – Обр. № 9; Деклар-я за участие или неучастието на подизпълнители- Обр. № 9а;Дек-я за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка-Обр. № 9б;19. Техн. предложение - Обр. № 10 с приложен план график за изпълнение на поръч;Цен. предложение - Обр. № 11 представя се за всяка обос.позиц-я и общо за всички обособени позиции.; Проект на дог.– неп.,под. и подпечат. на всяка стр.; Участникът ще бъде отстанен от участие ако не отговаря на общите условия, на миним.изискв.за иконом. и фин.състояние и на техн.възмож. и квалиф-я, без да се прилага чл.68 ал.(8)и (9) отЗОП Цялата документация на поръчката може да бъде намерена на интернет адреса на община Брацигово - www.bratsigovo.bg в Рубриката "Обществени поръчки" ,за контакти г-жа Цонка Кушлева - Гл.експрет "Обществени поръчки", тел. 03552 2065 в.116.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/02/2014