BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Димитър Павлов - 02 91451517, Виктор Паскалев - 02 91451249, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: Pavlov.D@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: пл. "Княз Александър І" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол и лабораторен анализ на монети и банкноти на територията на Република България.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79000000

Описание:

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осъществяване на независим стоков контрол за количество и качество при доставяне на основен материал за производство на български монети и банкноти, както и на монетни заготовки за български монети. Осъществяване на стоков контрол при доставка на специфични консумативи и резервни части за машини, необходими за осъществяване дейността на дирекция "Емисионно-касова", както и лабораторен анализ на монети за нуждите на отдел "Национален център за анализ".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Касов център на БНБ, ул. Михаил Тенев, № 10; "Печатница на БНБ" АД, гр. София, 1784, бул. “Цариградско шосе” №117; "Монетен двор" ЕАД, гр. София, 1528 Гара Искър, ул. 5006 №6

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Положителен финансов резултат за 2011 и 2012 години; 2. Застраховка „Професионален риск и гражданска отговорност” на стойност не по-малко от 100 000 лв.; 3. Експертите на участника да притежават професионален опит най-малко 5 г.; 4. Участникът да разполага със собствени акредитирани лаборатории за извършване на механични изпитания, химически анализи и др.; 5. Участникът да е сертифициран по ISO 9001, както и да има регистрации в Loyd’s Register, Quality Assurance Ltd или др. подобни; 6. Издаваните от участника документи да се признават от Агенция „Митници” и данъчните служби на Република България; 7. Издаваните от участника документи да са на български език, а при необходимост и на английски, немски, френски или руски език; 8. Издаваните от участника документи да се ползват с международно признание и да имат доказателствена сила пред застрахователи и арбитражна стойност за решаване на спорове пред чужди и български съдилища.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/02/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците ще се класират по критерия „Най-ниска цена”, който е аритметичен сбор от стойността на офертата за стоков контрол за количество и за качество, и лабораторен анализ. В офертата си участниците представят следните документи: 1. Годишен финансов отчет за 2011 и 2012 години (в случай, че участникът не изготвя такъв, необходимо е да представи баланс и отчет за приходи и разходи за 2011 и 2012 г.); 2. Застраховка „Професионален риск и гражданска отговорност”, за евентуални имуществени вреди причинени на клиенти. 3. Списък-декларация на екипа от специалисти, на който ще бъде възложено изпълнението на поръчката, като се посочва квалификацията и професионалния опит; 4. Списък–декларация на собствени акредитирани лаборатории за извършване на механични изпитвания, химически анализи и др., като се посочат и адресите, на които се намират; 5. Валиден сертификат по ISO 9001, както и валидна регистрация в Loyd’s Register или Quality Assurance Ltd, или др. подобни; 6. Документ, доказващ че издаваните от участниците документи се ползват с международно признание и имат доказателствена сила пред застрахователи и арбитражна стойност за решаване на спорове пред чужди и български съдилища; 7. Документ, доказващ че издаваните от участника документи се признават от Агенция „Митници” и данъчните служби на Република България; 8. Декларация, потвърждаваща, че участника може да издава документи на български език и при необходимост и на английски, немски, френски или руски език. 9. Техническо предложение на участника, което включва: - Стоков контрол за количество – типово съответствие и състояние на стоката и издаване на сертификат; - Стоков контрол за качество чрез вземане на средна проба, съгласно действащите стандарти и извършване на пълен физико-химичен анализ на метални сплави и издаване на сертификат; - Лабораторен анализ на монета. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект: „Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол на територията на Република България”. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на интернет адрес www.bnb.bg. Забележка: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/02/2014