BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Стефана Паунова - по предмета на поръчката - 02 9145 1381; Стоянка Младенова - по поръчката - 02 9145 1977, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451977, E-mail: mladenova.s@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.org.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнителят трябва да достави дизелово гориво за отопление, със сярно съдържание 0,001% S (маркирано гориво за отопление с адитив) за нуждите на Почивна база на БНБ "Иглика" - гр. Смолян, при спазване на условията и сроковете, уговорени в проекта на договор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09134200

Описание:

Дизелово гориво


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 20 000 (двадесет хиляди) литра дизелово гориво за отопление, със сярно съдържание 0,001% S (маркирано гориво за отопление с адитив) при спазване на условията и сроковете, уговорени в проекта на договор.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Смолян - Почивна база на БНБ "Иглика"

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Дизеловото гориво за отопление, със сярно съдържание 0,001% S (маркирано гориво за отопление с адитив) трябва да отговаря на всички изисквания в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г. обн. ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., с изм.) да бъде с качество, съответстващо на Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 и всяка доставка трябва да бъде придружена със заверено копие от декларация за съответствие на качеството на течните горива (Приложение № 9), издадена на основание чл. 10, ал. 2. Дизеловото гориво трябва да е маркирано в червено в съответствие с изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/02/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписан от представляващия участника; 2. Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 3. Попълнена и подпечатана оферта, съгласно образеца, представен от възложителя; 4. Декларация, че участникът приема условията на проекта на договор. Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ, Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на дизелово гориво за отопление със сярно съдържание 0,001% S (маркирано гориво за отопление с адитив) за нуждите на Почивна база на БНБ "Иглика" - гр. Смолян". Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/02/2014