Версия за печат

BG-Пазарджик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЗОК Пазарджик, ул. "11 Август" №2, За: Ани Михайлова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 402103, E-mail: pazardjik@nhif.bg, Факс: 034 402107

Място/места за контакт: РЗОК Пазарджик

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК Пазарджик от служба по трудова медицина. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА 1.Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ, бр.14/2008г). 2.Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1 Всички изисквания в съответствие с Наредба № 3/25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 2.2.Профилактични прегледи и изследвания – при офталмолог – до 70 човека, – при гинеколог за жените с вземане и изследване на цитонамазка – до 58 жени Прегледите да се извършват в Медицински център на територията на гр. Пазарджик. 2.3. Измерване на параметрите на работната среда в съответствие с Наредба №16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането конкретно включват: - Осветеност – максимум до 22 работни помещения, в т.ч. офисите в гр. Пещера, гр. Панагюрище, гр. Септември и гр. Велинград; - Измерване и оценяване на импенданса на защитния контур „фаза-защитен проводник” на стационарните електрически уредби в РЗОК /до 500т./;- Състояние на елементите на заземителната уредба /6бр. ГРТ/; - Оценка на риска и във връзка с това измерване елементите на микроклимата на работното място – до 70 служителя

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на служителите на РЗОК Пазарджик от служба по трудова медицина - 70 служители. Измерване на параметрите на работната среда в съответствие с Наредба №16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането конкретно включват: - Осветеност – максимум до 22 работни помещения, в т.ч. офисите в гр. Пещера, гр. Панагюрище, гр. Септември и гр. Велинград; - Измерване и оценяване на импенданса на защитния контур „фаза-защитен проводник” на стационарните електрически уредби в РЗОК /до 500т./;- Състояние на елементите на заземителната уредба /6бр. ГРТ/; - Оценка на риска и във връзка с това измерване елементите на микроклимата на работното място – до 70 служителя. Възложителят заплаща реално извършените прегледи от офталмолог, гинеколог с вземане и изследване на цитонамазка, и реално извършените измервания на параметрите на работната среда.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК Пазарджик

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към кандидатите: 1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. 2. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си. 5. Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложения № 2-7). 7. Всеки кандидат следва да представи договор с медицински център, в който да бъдат извършени профилактичните прегледи и изследвания по т. 2.2 в раздел ІІ от технически изисквания и указания за офериране. 8. Договор с лицензирана лаборатория за измерване на параметрите на работната среда т. 2.3 в раздел ІІ от техническите изисквания и указания за офериране или декларация за ползване на подизпълнител (Приложение № 6), в случай, че СТМ няма такъв. 9. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/02/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес http://www.nhif.bg/web/guest/110

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/02/2014