Версия за печат

BG-Мирково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Мирково, 2086 Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. “Александър Стамболийски” №35, За: инж. Цвета Георгиева Попова, Република България 2086, Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Място/места за контакт: 2086 Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. “Александър Стамболийски” №35

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнители съгласно ДПБФП № 13-13-157/02.12.2013 г. по обособени позиции: 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Разработване на общински план за развитие на Община Мирково за периода 2014-2020 г.; Разработване на интегриран план за обновяване на населените места в Община Мирково за периода 2014-2020 г., включително дейности за обществено консултиране; Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Мирково, включително съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация; 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ 2: Разработване на предварителната оценка на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. Настоящата обществена поръчка се възлага в изпълнение на Проект: „Разработване и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики, разработване на общински стратегически документи”, който се осъществява в рамките на ОП „Административен капацитет “2007-2013 г., Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-157/02.12.2013г., сключен с Министерството на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет”. Настоящата обществена поръчка има за цел разработването на следните стратегически документи и осъществени дейности съгласно следните две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 • Разработване на общински план за развитие на Община Мирково за периода 2014-2020 г., включително дейности за обществено консултиране (обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни): • Разработване на интегриран план за обновяване на населените места в Община Мирково за периода 2014-2020 г., включително дейности за обществено консултиране (обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни): • Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Мирково, включително съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 • Разработване на предварителната оценка на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. Всеки участник може да подава оферта само за една обособена позиция.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

75111200, 75112100

Описание:

Услуги на изпълнителната власт
Услуги по управление на проекти за развитие


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност на поръчката е до 41 016.67 (четиридесет и една хиляди и шестнайсет лева и 0.67 ст.) лева без включен ДДС, съотвено до 49 220.00 (четиридесет и девет хиляди двеста и двайсет) лева с включен ДДС, разпределена по обособени позиции и дейности, както следва: • Обособена позиция 1 – до 39 350,00 (трийсет и девет хиляди триста и петдесет) лева без включен ДДС съответно до 47 220,00 (четиридесет и седем хиляди двеста и двайсет) лева с включен ДДС: - Разработване на Общински план за развитие 2014-2020 г., включително дейности за обществено консултиране (обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни) – до 5 750,00 (пет хиляди седемстотин и петдесет) лева без включен ДДС съответно до 6 900,00 (шест хиляди и деветстотин) лв. с включен ДДС; - Разработване на интегриран план за обновяване на населените места в Община Мирково за периода 2014-2020 г., включително дейности за обществено консултиране (обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни) – до 27250,00 (двадесет и седем хиляди, двеста и петдесет) лева без включен ДДС съответно до 32 700,00 (тридесет и две хиляди и седемстотин лева) с включен ДДС; - Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Мирково – до 2 500,00 (две хиляди и петстотин) без включен ДДС съответно до 3 000,00 (три хиляди) лева с включен ДДС; - Провеждане на съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация – до 3 850,00 (три хиляди осемстотин и петдесет) лева без включен ДДС съответно до 4 620,00 (четири хиляди шестстотин и двайсет) лева с включен ДДС. • Обособена позиция 2 – до 1 666,67 (хиляда шестстотин шейсет и шест лева и 67 ст.) лева без включен ДДС и до 2 000,00 (две хиляди) с включен ДДС: - Разработване на предварителната оценка на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. – до 1 666,67 (хиляда шестстотин шейсет и шест лева и 67 ст.) лева без включен ДДС и до 2 000,00 (две хиляди) с включен ДДС. Участници, които са предложили цена по-висока от посочената по-горе, се отстраняват от участие в обществената поръчка за съответната обособена позиция. Цената, предложена от участника включва всички разходи за изпълнение на дейностите по изпълнение на поръчката. Всеки участник може да подава оферта само за една обособена позиция.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41017 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Мирково, област Софийска

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. за Обособена позиция 1: • Участникът следва да има за последните 3 финансово приключили години оборот от услуги, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка* в размер на не по-малко от 47 220.00 лева с вкл. ДДС. Когато участникът е новосъздаден информацията следва да бъде представена за периода, в който участникът е развивал дейност (това обстоятелство не изключва задължението му да докаже съответствието си с посоченото изискване). • Участникът следва да има за последните 3 години до датата на подаване на офертата или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, доказан опит в предоставяне на услуги по минимум 2 изпълнени договора с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка*. * Забележка: Под „сходен с предмета на настоящата поръчка“ се разбира: услуги в сферата на разработването на стратегически документи/планове/програми на местно или регионално ниво, анализи, включително SWOT на бизнес и/или административни структури. Участникът задължително трябва осигури екип, включващ следните ключови експерти: Ключов експерт № 1 „Ръководител екип“: изисквания: • Професионална квалификация – магистър или бакалавър; • Област на висше образование: икономика, право, инженерни науки, публична или бизнес администрация или еквивалентна; • Минимум 5 г. професионален опит по специалността; • Опит в подготовка/управление на проекти/програми/планове/политики на местно/ регионално/ национално ниво, съдържащи социално-икономически анализи/ прогнози и/или анализ „Разходи - ползи“ Ключов експерт № 2 „Икономист - анализатор“: изисквания: • Професионална квалификация – магистър или бакалавър; • Област на висше образование: социални, стопански и правни науки или еквивалентна; • Минимум 3 г. професионален опит по специалността; • Доказан опит в провеждането на изследвания и/или изготвянето на анализи на национално, регионално и/или местно ниво. Ключов експерт № 3 „Юрист“: изисквания: • Да има придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност право; • Минимум 3 г.общ професионален опит като правоспособен юрист; • Опит при консултиране по проекти; • опит при подготовка/ осъществяване на инвестиционни проекти/ планове/ програми. Изпълнителят трябва да осигури горепосочената структура за управление и със следните допълнителни (неключови) експерти: • Експерт „Еколог”; • Финансов експерт; • Експерт „Обучения”. Неключовите експерти следва да притежават висше образование, образователно квалификационна степен магистър или бакалавър без значение от специалността и да имат професионален опит по специалността не по-малко от две години. 2. за Обособена позиция 2: • Участникът следва да има за последните 3 финансово приключили години оборот от услуги, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка* в размер на не по-малко от 2 000,00 лева с вкл. ДДС. Когато участникът е новосъздаден информацията следва да бъде представена за периода, в който участникът е развивал дейност (това обстоятелство не изключва задължението му да докаже съответствието си с посоченото изискване). • Участникът следва да има за последните 3 г. до датата на подаване на офертата или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, доказан опит в предоставяне на услуги по минимум 2 изпълнени договора с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка*. * Забележка: Под „сходен с предмета на настоящата поръчка“ се разбира: разработване на икономически и социално-икономически анализи и проучвания, оценка на планови и стратегически документи. Минимални изисквания за професионална квалификация и опит съгласно чл. 83, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие: Ключов експерт № 1 „Регионално развитие“: изисквания: • Образование – да има придобита минимум образователно-квалификационна степен „магистър”; • Опит в осъществяването на ръководна, експертна, преподавателска или научна дейност в продължение най-малко на 5 г. през

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Ктп- техническо предложение (ТП) за изпълнение на поръчката. По този показател ще се извършва оценка на предложението на участника по следните три подпоказателя: К1: разработена обосновка К2: времеви график за изпълнение на дейностите; К3: план за действие за обсъждане и съгласуване със заинтересовани органи и организации, с икономически и социални партньори, с физически лица и представители на юридически лица на целите и дейностите на Общинския план за развитие, изложени в техническото предложение. Подпоказател К1 - Обосновка на работна програма. Работната програма съдържа описание на необходимите дейности, свързани с изпълнение на настоящата поръчка. Подпоказател К2 - ВРЕМЕВИ ГРАФИК за изпълнение на дейностите. Подпоказател К3 - План за действие за съгласуване и одобряване на изготвените документи, съобразно указанията на Възложителя, целите и дейностите на ОПАК, изложени в техническото предложение. Точките по показател Ктп се определят, както следва: Ктп = К1 (Обосновка на работна програма) + К2 (Времеви график) + К3 (План за действие) 2. Кц - ценово предложение (Ц) за изпълнение на поръчката. Крайното класиране ще се извърши по формулата: К = Ктп + Кц Максимално възможен брой точки по показателите (тежест на показателя): 1. Техническото предложение - Ктп, 60 т, представляваща 60 % от К 2. Предложена цена – Кц, 40 т, представляаща 40 % от К

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/02/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На интернет страницата на община Мирково: http://www.mirkovo.bg/, в раздел „Профил на купувача”, е публикувана и може да бъде изтеглена цялата документация за участие в настоящата обществена поръчка с указания и административни изисквания към участниците, указания за подготовка и представяне на офертата с необходимите документи за представяне, както и всички необходими образци на документи. Заинтересованите лица могат да се запознаят с документацията за участие и на адрес: с. Мирково, ул. „Александър Стамболийски“ № 35, всеки работен ден в рамките на работното време на общината, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана, като при желание от страна на кандидатите документацията може да им бъде предоставена безплатно и на хартиен носител. При поискване от заинтересованото лице Възложителят е длъжен да изпрати документацията за участие в обществената поръчка за сметка на лицето, отправило искането.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/02/2014