BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Г. М. Димитров №52А, За: Гулинка Нешева, България 1797, София, Тел.: 02 8761532, E-mail: labkktg@damtn.government.bg, Факс: 02 8762490

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.damtn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на обществената поръчка е доставка чрез покупка на сертифицирани сравнителни материали (CCM) за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за калибриране на високоефективен течен хроматограф за анализ на течни горива ; Обособена позиция №2: Сертифицирани сравнителени материали (ССМ) за калибриране на рентгенофлуоресцентен анализатор на течни горива; Обособена пазиция №3: Сертифициран сравнителен материал (ССМ) за калибриране на атомно-абсорбционен спектрофотометър за анализ на течни горива; Обособена позиция №4: Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за калибриране на газов хроматограф за анализ на течни горива; Обособена позиция №5: Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за калибриране на апарати за анализ на течни горива в подвижните лаборатории;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24000000

Описание:

Химически продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествени сметки по отделните обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр. София, ул. „Проф. Петър Мутафчиев” № 2, за обособени позиции от 1 до 4; Гр. Бургас, Северна промишлена зона, к-с Славейков, ул. „Проф. Я. Якимов” № 25 и гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 27 за обособена позиция №5

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнението на поръчката са дадени в приложението към поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/02/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДАМТН предоставя достъп по електронен път до Приложението към поканата, съдържащо пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението, условията за подаване на оферта и сключване на договор, както и обособените позиции. Тази информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg/, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/02/2014