BG-с. Крушари, област Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Крушари, ул. "Девети септември" №3 – А, За: Димитрина Желева, Р. България 9410, с. Крушари, област Добрич, Тел.: 05771 2786, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: Директор дирекция

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.krushari.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Проектантските работи да съответстват по обхват и съдържание на Наредба 4 на МРРБ /обн. ДВ бр.51 от 5 юни 2001г./. Всички части да бъдат проектирани от проектанти с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистрите на КАБ и КИИП. Проектът да се изготви в две последователни фази: фаза „ИДЕЕН” по части: - АРХИТЕКТУРНА в М 1: 100 – заснемане, обяснителна записка, всички чертежи, изясняващи задачата и стойностна сметка по уедрени показатели - КОНСТРУКТИВНА в М 1: 100 – обяснителна записка, кофражни планове и стойностна сметка по уедрени показатели - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ – чертежи, обяснителна записка, стойностна сметка по уедрени показатели - ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИИ – чертежи, обяснителна записка, стойностна сметка по уедрени показатели - ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОТКРИТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА – чертежи, обяснителна записка, стойностна сметка по уедрени показатели. - ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ – обяснителна записка, чертежи, стойностна сметка по уедрени показатели - ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ - КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ – ОЦЕНКА ЗА КОНСТРУКТИВНАТА ГОДНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НЕЗАВЪРШЕНИЯ СТРОЕЖ Фаза: „ТЕХНИЧЕСКИ” по същите части с обхват и съдържание в съответствие с Наредба 4 на МРРБ /обн. ДВ бр.51 от 5 юни 2001г./. В тази фаза да се представят подробни количествени и стойностни сметки, спецификации на дограма, характерни строителни детайли; - ИНЖЕНЕРНО – ГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД - ГЕОДЕЗИЧЕСКА ЧАСТ – заснемане на терена, вертикална планировка - ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71210000

Описание:

Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на поръчката - до 35 000 лв. без ДДС. Цената се определя в български лева, без включен Данък върху добавена стойност /ДДС/ и се посочва от участника в Образеца „Ценово предложение”. Офертите на участниците, надхвърлящи обявената прогнозна стойност, ще бъдат отстранени, като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Крушари

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

A. Участниците следва да са изпълнили поне един договор за услуга, сходен с предмета на настоящата поръчка, общо за предходните 3 години. *** ”Услуги, сходни с предмета на поръчката“ – са услуги, които включват проектиране на обекти от социалната инфраструктура по смисъла на §5, т.75 от ДР на ЗУТ, в т.ч. проектиране на спортна база, пристрояване или надстрояване на училища или обществени сгради. За доказване на това обстоятелство участниците следва да представят следните документи: - Списък на основните договори за услуги сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата на крайния срок за подаване на оферти (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), придружен от заверени от участника копия на препоръки за качествено и навременно изпълнение към всички посочени в списъка договори, съдържащи изходящ номер, предмет, дата, стойност, място на изпълнение, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните документи. Референциите следва да са с печат на институцията, подписани от лицето, представляващо Възложителя, да са посочени лица за контакти, телефон и адрес за допълнителна информация; Б. Списък на ангажираните от оферента специалисти-проектанти, придружен със следните документи: актуални “Застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 от ЗУТ и актуални удостоверения за пълна проектантска правоспособност на всеки от проектантите, които ще са ангажирани при изпълнението на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/02/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискуеми документи от участниците: 1. Заверено копие от Удостоверение за актуално състояние или Удостоверение за регистрация по ЕИК – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство (с дата не по-рано от 3 месеца от датата на подаване на предложението), а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност – заверено с гриф “Вярно с оригинала”; 2. Административни сведения за участника; 3. Декларации по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП; 4. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, придружен от препоръки за добро изпълнение. 5. Списък на ангажираните от оферента специалисти-проектанти, придружен със следните документи: актуални “Застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 от ЗУТ и актуални удостоверения за пълна проектантска правоспособност на всеки от проектантите, които ще са ангажирани при изпълнението на поръчката; 6. Предложение за изпълнение на поръчката; 7. Ценово предложение. Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за участие, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път на посочения в Публичната покана официален интернет адрес на Община Крушари, а именно: http://www.krushari.bg/, „Профил на купувача” - http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432, в периода от датата на публикуване на Публичната покана до посочения краен срок за получаването й, а именно 16:30 часа на 11.02.2014г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/02/2014