Версия за печат

BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брацигово, ул."Атанас Кабов" № 6 а, За: Васил Михайлов Гюлеметов, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: kmet@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: община Брацигово,гр.Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител за осигуряване на публичност : Обособена позиция 1: „Разработване на електронен информационен бюлетин за информиране относно политиките, провеждани от общинската администрация” Обособена позиция 2:„ Информация и публичност”. по проект:”РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПОЛИТИКИ”, Оперативна програма „Административен капацитет” , съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I „ Добро управление” под приоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 ПОЛИТИКИ”Стойността на услугата не може да надхвърля 48 175 лв. без ДДС

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22462000, 22120000

Описание:

Рекламни печатни материали
Публикации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Рекламни печатни материали-1бр.ел.инф.бюлетин Публикации- 4 конференции-2 мултимедийни презентации-2

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6633 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Брацигово,община Брацигово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискв.за иконом. и фин.съст-е: Участ.да има реализ.общ оборот от дейността не по-малък от 20 000 лв. без включен ДДС., Участ.да има реализ. оборот от услуги, сходни с предмета на обособ.поз-я, сумарно през посл.3 (три) приключени фин.години (2011,2012 и 2013 г.) или от датата, на която е учреден или е започнал дейността си минимум 8 000лв, като : За Обос.п-я 1:3000,00 лв. без ДДС.За Обос. п-я 2:5 000,00 лв. без ДДС. Когато уч-кът подава оферта за повече от една обос.поз-я изискв. за оборотите се прилагат сумарно за обособ.позиции, за които уч-т подава оферта.2.Мин изискв-я за техн възм-и и квалиф-я: Изискв. към кл.експерти: собствени или наети, с квалификация както следва: 3.1.За обособ.поз.1: Ръководител на екипа- магистър или еквивалент в областта на информационното обслужване, икономиката, социалните и/или стопанските и/или правните науки; общ професионален опит- 5 год.; опит в управлението на поне 1 (един) договор/проект в област сходна с предмета на обособената позиция, Експерт 1бр.- бакалавър или еквивалент в областта на информационното обслужване, икономиката, социалните и/или стопанските науки; общ проф.опит-3 год. За обособена позиция 2: Ръководител на екипа- магистър или еквивалент в областта на информационното обслужване, икономиката, социалните и/или стопанските и/или правните науки; общ професионален опит- 5 год.; опит в управлението на поне 1 (един) договор/проект в област сходна с предмета на обособената позиция, Експерт 1бр.- бакалавър или еквивалент в областта на информационното обслужване, икономиката, социалните и/или стопанските науки; общ проф.опит-3 год.; Изискванията към ключовите експерти се доказват със заверени копия на документи за завършено образование, квалификация и опит, т.е. заверени копия на дипломи, удостоверения, сертификати, референции/препоръки, трудови/осигурителни книжки, договори и/или други документи, доказващи профес.квалификация, профес.и специф.опит на ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П1 - Предложена цена - 50 % тежест;Точки за П1 - максимум 50 т.; П2 - Срок заизпълнение в календарни дни - 50 % тежест;Точки за П2 - максимум 50 т.;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/02/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съответствието с изискването за иконом.и фин.състояние се доказва с Информация-декларация за оборотa от услуги, за последните 3 (три) приключени фин. години (2011,2012 и 2013 г.) или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си- Обр.№7. За доказване на посочения реализиран оборот от услуги, сходни с предмета на обос.поз-я, ще бъде използвана информацията за стойността на изпълнените договори от Обр.№8. За доказване обстоятелствата, свързани с ключовите експерти, които ще изпълняват поръчката, участникът следва да представи Списък-декларация на ключовите експерти, собствени и/или наети, с които участникът разполага за изпълнение на обос. поз-я (Обр.№9), като за всеки ключов експерт следва да се представи: Автобиография (Обр.№10), Деклар-я за ангажираност на ключов експерт (Обр.№11) и заверени копия на документи за завършено образование, квалификация и опит, т.е. заверени копия на дипломи, удостоверения, сертификати, референции/препоръки, трудови/осигурителни книжки, договори и/или други документи, доказващи профес.квалификация, профес.и специф.опит на ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на договора. Офертата се представя в 1 (един) оригинал и 1 (едно) копие на хартиен носител, както и на електронен носител във формат PDF или еквив. Съдържание на офертата: Начален оферентен лист, съдържащ административни сведения за участника-представя се в оригинал, подписан и подпечатан от участника - Обр.№1;Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов упълномощен представител;Копие от документа за регистрация на участника; Нот.заверено пълномощно на лицето подписващо офертата-оригинал- в случай че офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация;Декларации - Обр.№3;Деклар-я -Обр.№ 4;Декл-я -Обр.№5;Декл-я -Обр.№6 (ако е приложимо);Документи, доказващи съответствието с миним.изисквания за иконом. и фин.съст-е на участниците(описани по-горе);Документи, доказващи съответствието с мин.изисквания за техн.възможности и квалиф-я на участниците(описани по-горе); "Предложение за изпълнение на поръчката":Техническо предложение за изпълнение на обос.позиции-Обр.№12 оригинал, Ценово предложение на участника-Обр.№13 – представя се за всяка обос.позиц-я и общо за всички обособени позиции. Цялата документация на поръчката може да бъде намерена на интернет адреса на община Брацигово - www.bratsigovo.bg в Рубриката "Обществени поръчки" за контакти г-жа Цонка Кушлева - Гл.експрет "Обществени поръчки", тел. 03552 2065 в.116 и Елена Асенова - юрист тел.03552 2065, в.110

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/02/2014