Версия за печат

BG-Якоруда

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Якоруда, ул. "Васил Левски" №1, За: Емигюл Коренарска, Република България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2312, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: Община Якоруда

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://yakoruda.gateway.bg/..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Дейностите, предмет на поръчката, са част от изпълнението на проект: „Формулиране и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при формиране и реализация на общински политики в община Якоруда“ в рамките на приоритетна ос I. „Добро управление“, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” на Оперативна програма „Административен капацитет“, по който Община Якоруда е бенефициент съгласно ДПБФП № 13-13-6/25.11.2013г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79131000, 80500000

Описание:

Услуги по подготовка и изготвяне на документи
Услуги по обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвидени са следените три дейности: Дейности № 3, 4 и 5: „Анализ и оценка на стратегически документи на база събрана статистическа и социологическа информация; Изготвяне на проекти за стратегически документи, Механизъм за наблюдение и контрол, Правилник за работа на Обществен съвет; Обучение“ в изпълнение на проект: „Формулиране и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при формиране и реализация на общински политики в община Якоруда“

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Якоруда

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който съдържа: 1.Оферта за участие - Образец №1; 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал) - Образец №1.1. ; 3. Административни сведения за участника – Образец №4 в оригинал; 4. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя в официален превод. 5. При участници обединения – документ за създаване на обединение, с нотариална заверка на подписите, в който задължително се посочва представляващият – оригинал или нотариално заверено копие; 6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП - съгласно посочените в документацията за участие изисквания; 7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП: съгласно посочените в документацията за участие изисквания; 8. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3, ал.2 т. 1,3,4,5 от ЗОП - Образци № 10, Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗОП – Образец №11 и Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП – Образец №12 9. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012г. на Съвета на ЕС от 25.10.2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002г. на Съвета Участниците представят Образец №13 в оригинал. 10. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители - Образец №14 в оригинал. 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №15 в оригинал. 12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Образец № 16 ; 13. Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура и подписващо офертата ; 14. Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят: Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2; Методология описваща дейностите и задачите от техническото задание.- Образец 2.1; График със срокове за изпълнение на обществената поръчка - Образец № 2.2. ; Организацията на Изпълнителя за изпълнение на поръчката и взаимодействие с Възложителя – Образец № 2.3.; Плик №3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа “Ценова оферта” – Образец № 3

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Техническа оценка - тежест 50%; 2. Финансова оценка- тежест 50%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/02/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Община Якоруда предоставя достъп до Приложение към поканата, съдържащо Указания за подаване на офертите и образците на документи на интернет адреса на Възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/, раздел "Профил на купувача" и е неразделна част от Публичната покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/02/2014