Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осъществяване на съдействие на Възложителя с цел извънсъдебно и доброволно плащане на просрочени парични задължения на абонати на „ВиК” ЕООД - Пловдив, за период от 1 (една) година, считано от дата на подписване на договора или до изчерпване на прогнозната стойност посочена в публичната покана. Възложителят ще заплаща ежемесечно дължимото, в лева, по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на справка от Изпълнителя за извършените действия и данъчна фактура. Справката следва да бъде седмична/месечна, като задължително да съдържа информация за начина на комуникация с длъжника, кой с кого е разговарял, дата и час на проведения разговор, резултатът от него, служител извършил действието и др. Действията на Изпълнителя ще обхващат паричните задължения на абонатите на „ВиК” ЕООД – Пловдив с просрочие над 18 (осемнадесет) месеца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79940000

Описание:

Услуги по събиране на плащания, вземания и дългове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

На Изпълнителя не са гаранирани количества. Посочената стойност е максимално възможната съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, но не е задължителна за Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Пловдив и област Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие, която може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, в раздел Профил на купувача/Обществени поръчки. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Предложена цена (комисиона) – тежест 70 точки К2 - Срок на представяне на обратна информация до Възложителя за резултат от проведен разговор и/или посещение на адрес, с минимално съдържание за конкретен случай (вкл. начина на комуникация с длъжника, кой с кого е разговарял, дата и час на проведения разговор, резултатът от него, служител извършил действието и др.) – тежест 30 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/02/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/02/2014