Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регионален исторически музей, ул. "Стоян Заимов" №3, За: Соня Кинова Стойкова, Република България 5800, Плевен, Тел.: 064 822623, E-mail: plevenmuseum@dir.bg, Факс: 064 822623

Място/места за контакт: Регионален исторически музей

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plevenmuseum.dir.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.plevenmuseum.dir.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка обхваща „Осигуряване на денонощна невъоръжена охрана за Регионален исторически музей гр. Плевен и крепост "Сторгозия" гр. Плевен, местност Кайлъка" . Жива охрана на обектите: Регионален исторически музей - 24 часа на денонощието. На крепост "Сторгозия" - 24 часа на денонощие в почивни и празнични дни; нощна – във всички останала дни.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимална стойност на поръчката: месечната цена е 2361,11 лв. (две хиляди триста шестесет и един лв. и 11 ст.) без ДДС или 2833,33 лв. (две хиляди осевстотин тридесет и три лв. и 33 ст.) с ДДС за двата обекта общо.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на гр. Плевен

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Представената оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника или от упълномощено от него лице; 2. Документи за правосубектност на участника: копие от документа за регистрация, заверено с подпис и печат на лицето, представляващо дружеството, или Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато Участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато Участникът е физическо лице; когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включени в обединението; 3.Заявление(Образец 1). 4.Административни сведения (Образец 2). 5.Декларация чл.47 ал.1т.1 ЗОП (Образец 3). 6.Декларация чл.47 ал.5 ЗОП (Образец 4). 7.Декларация за участие или не на подизпълнители (Образец 5). 8.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец 6). 9.Декларация за приемане условията на договора (Образец 7). 10.Декларация за посещение на обектите и оглед (Образец 8). 11.Декларация за срок на валидност на офертата (Образец 9). 12.Техническа оферта (Образец 10). 13.Ценово предложение (Образец 11). 14.Проекто договор (Образец 12). 15. Техническо задание (Образец 13). 15. Заверено копие от валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. 1. Всички документи представляващи копия задължително се парафират “Вярно с оригинала”, подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложените образци и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки УЧАСТНИК може да представи само една оферта без варианти. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева. 5. Представянето на офертата означава, че УЧАСТНИКЪТ приема изцяло всички общи и специални изисквания на настоящата документация. Срокът на валидност на офертата се определя от участника и не може да бъде по-малък от 90 календарни дни от датата на подаване на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на подадените оферти е най-ниска цена на месец

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/02/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, върху който да бъдат изписани наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефони и лице за контакти, наименование на поръчката. Като адрес на който да се представят предложенията: Регионален исторически музей гр. Плевен, ул. "Стоян Заимов" №3, деловодство, ет.2 Цялата необходима документация е публикувана на интернет страницата на Регионален исторически музей.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/02/2014