Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул."Княз Дондуков" №2А, За: Ганка Илиева, Република България 1000, София, Тел.: 029217 675, E-mail: g.ilieva@mon.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Образователни програми и образователно съдържание"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Състояние и тенденции за развитие по региони на професионалното образование и обучение“В предмета на възлагане на настоящата поръчка се включва: подготовка на методология и инструменти за събиране на необходимата информация; включване на дружества и предприятия по икономически сектори, за които се осигуряват кадри от системата на професионално образование и обучение; формиране на две основни групи респонденти: - първа основна група, която включва директори на професионални гимназии, професионални училища и директори на средни общообразователни училища, в които има професионални паралелки; - втора основна група, която включва работодатели; определяне на представителна за съответния регион извадка от посочените в първа основна група респонденти; определяне на представителна за съответния регион извадка по икономически сектори на респонденти от втора основна група; провеждане на изследването; статистическа обработка и анализ на получените резултати; представяне на доклад на Възложителя с резултатите от проучването на хартиен и електронен носител.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79311000

Описание:

Услуги, свързани с проучвания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.1. Определяне по региони на брой завършили професионални гимназии, професионални училища и професионални паралелки в средни общообразователни училища през последните три години (2011, 2012 и 2013 година). 1.2. Определяне на причините за отпадане на ученици от професионални гимназии, професионални училища и професионални паралелки в средни общообразователни училища през последните три години (2011, 2012 и 2013 година). 1.3. Определяне по региони на брой реализиращи се по професията, по която е придобита професионалната квалификация в професионални гимназии, професионални училища и професионални паралелки в средни общообразователни училища през 2012 г. 1.4. Определяне на причините, поради които придобилите професионална квалификация в професионални гимназии, професионални училища и професионални паралелки в средни общообразователни училища през 2012 г. не се реализират на пазара на труда. 1.5. Определяне на съответствието между професиите, по които се провежда обучение в професионалните гимназии, професионалните училища и професионалните паралелки в средните общообразователни училища и потребностите на икономическите сектори, в които се развива икономиката на съответния регион. 1.6. Определяне по региони и икономически сектори на професии, за които има недостиг и пресищане на пазара на труда.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да е реализирал оборот от предоставяне на услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лева без ДДС общо за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) преди датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Под услуги с предмет „сходни с предмета на обществената поръчка” се разбира проведени социологически изследвания в областта на образованието и/или пазара на труда. Участникът следва да има опит в изпълнението на договори, сходни с предмета на настоящата поръчка, включително да е изпълнил през последните 3 (три) години най-малко 3 (три) договора с предмет, сходен с предмета на поръчката, считано от крайния срок за подаване на оферти, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейност. Участникът следва да разполага със собствена анкетьорска/интервюерска мрежа, покриваща шестте икономически региона на страната, което обстоятелство се удостоверява с декларация за наличие на анкетьорска мрежа в страната. През целия период на изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага с екип от експерти, чиято компетентност покрива спецификата на проучването. Екипът следва да включва ръководител и ключови експерти – социолог, статистик, експерт по професионално образование и експерт по пазара на труда. 1.1. Членове на екипа 1.1.1. Ръководител Образование -образователно-квалификационна степен (ОКС) магистър или еквивалентна ОКС придобита в чужбина. Професионален опит - участие в изпълнение на минимум 3 (три) договора при възложена отговорност за ръководене на социологическо проучване в системата на образованието и/или пазара на труда (вкл. разработване на методически указания и/или процедурни правила за изпълнение и/или управление на дейности по реализация на социологически проучвания) Технически умения - работа с Интернет приложения 1.1.2. Ключови експерти 1.1.2.1. Експерт - социология Образование - ОКС магистър от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ от Класификатора на областите на висше образование и професионални направления или еквивалентна ОКС, придобита в чужбина. Професионален опит - участие в изпълнение на минимум 3 (три) договора/проекта като експерт по организация и провеждане на национално представителни анкетни проучвания в сферата на образованието и/или пазара на труда (включително разработване на методология и инструменти за социологически проучвания). Технически умения - работа с Интернет приложения 1.1.2.2. Експерт - статистическа обработка и анализ на първични данни от анкетни проучвания Образование - ОКС магистър или еквивалентна ОКС, придобита в чужбина. Професионален опит - минимум 3 (три) години опит в приложна изследователска работа; - участие в изпълнение на минимум 3 (три) договора/проекта като експерт по статистическа обработка и анализ на първични данни от анкетни проучвания. Технически умения - опит от работа със съвременни статистически пакети - SPSS, STATISTKA, EрiData и др. 1.1.2.3. Експерт - професионално образование Образование - ОКС бакалавър/магистър Професионален опит - най-малко 3 (три) години експертен опит в областта на управлението на средното професионално образование Технически умения - работа с Интернет приложения 1.1.2.4. Експерт - пазар на труда Образование - ОКС бакалавър/магистър Професионален опит - най-малко 3 (три) години експертен опит в областта на пазара на труда Технически умения - работа с Интернет приложения

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/02/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан и непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и предмета на поръчката; Всички документи в офертата следва да бъдат написани на български език; Офертата и всички документи в нея се подписват от законния представител на участника или упълномощено от него лице; Участникът да приложи към офертата си: - Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговски регистър в случай, че участникът е юридическо лице регистрирано в Република България. Когато участникът е с чуждестранно лице - документ за регистрация, съобразно националното му законодателство в официален превод на български език. Когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. - Справка-декларация за оборота от сходни с предмета на поръчката дейности съгласно Приложение № 1. - Декларация (Приложение № 2), съдържаща списък на договорите, включително стойностите, датите на сключване и изпълнение и получателите. - Заверени копия на референции/препоръки от получателите на услугите, към договорите, посочени в декларацията. Референциите/препоръките трябва да съдържат периода на изпълнение, стойностите, предмета на договора, телефон и лица за контакт. План- график за изпълнение на техническото задание, който да съдържа: - описание на конкретните задължения .и отговорности на експертите, както и допълнителните ресурси, които участникът възнамерява да използва при изпълнението на дейностите; - от графика следва да е да е видна последователността на видовете дейности. Срещу всяка от дейностите следва да се изпише продължителността на същата в дни. - Списък на предложените експерти за изпълнение на поръчката, съгласно Приложение № 3 (оригинал). - Декларация за наличие на анкетьорска мрежа в шестте икономически региона на страната; -Участникът доказва възможността да ползва посочените ръководител на екипа и експертите с подписани от тях декларации за съгласие за участие през целия период на изпълнение на поръчката Приложение № 4. - професионални автобиографии на предвидените за изпълнение на поръчката ключови експерти. В автобиографията се отразяват и изискуемите за всеки от експертите технически умения; - заверени от участника копия на документи, удостоверяващи образование и квалификация (заверени копия на дипломи, удостоверения, сертификати, свидетелства и други); - заверени от участника копия на документи, удостоверяващи професионален опит (заверени копия на трудови, служебни или осигурителни книжки, длъжностни характеристики); - заверени от участника копия на референции и/или заповеди и/или трудови или граждански договори; Срок на валидност на офертите - 60 дни от датата на отваряне на офертата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/02/2014