Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" 2А, За: Христина Христова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217662, E-mail: hr.hristova@mon.bg

Място/места за контакт: бул. "Княз Дондуков" 2А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/left_menu/contracts/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Дигитализация на Национален музей на образованието гр. Габрово “

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72000000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Работна станция – настолен компютър и периферия скенер и принтер Настолен компютър с 20 инчове монитор и лицензирана операционна система. Технически параметри: процесор - мин. двуядрен на 3Ghz р, памет – мин, 4 Gb хард диск – мин. – 250 Gb мрежова карта, видеокарта, звукова карта, USB, HDMI входове, мишка, клавиатура, ДВД устройство Лицензирана операционна система Windows Многофункционално лазерно устройство – принтер+скенер+копир. Минимална резолюция на принтера 1200 на 1200. минимална резолюция на сканиране 4800 на 4800. Възможност за мащабиране. Скенер – широкоформатен А3 Скенер, Минимални изисквания: медия размер – минимум А3, скорост на сканиране 20 мили секунди, скорост на цветно 10 мили секунди. Минимална резолюция 12000 на 12000 Фотографска техника и студио за обектно кадриране Фотоапарат body- full frame. Минимални изисквания: 30Мп резолюция, над 50 точков автофокус, Исо от 50 до 25600, Full HD видеоклип. Статив – професионален статив с флоидна глава, носещ над 3 кг. Студио за фотографско заснемане – комплект – Минимални изисквания: студийна светкавица 400WS, стативи, софбокс 60X40, отражателни чадъри, спот пита, синхронизатор, фон. Софтуерна обезпеченост за Дигитализация Офлайн система, създаване и управление на база данни за Дигитализация Софтуер за дигитализация и съхранение на данни. Различни видове интерфейси, различни нива на достъп, възможност за автоматични и ръчни бекъпи. Възможност в интернет и интранет среда. Възможност за гъфкаво търсене по различни критерий. Неограничен брой – работни станции. Техническа документация. Инсталация, обучение. Гаранция – мин.24 месеца PhotoShop CS6 Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard 5 CAL ROK English SW Комуникационна инфраструктура и обезпеченост Сървър HP ML310e-G8, i3-3220 2.8GHz 2-core 1P 2GB-U Non-hot Plug 500GB LFF 350W PS Entry EU Svr Комуникационен шкаф Изграждане на мрежова инфраструктура за 4 работни станции и 1 сървър Други Изработка на нов уебсайт на Национален музей на образованието и интегриране на система за сигурност на данните Интерактивен терминал (киоск) с здрав солиден метален корпус. Управляващ компютър с минимални технически параметри: процесор - мин. двуядрен на 2Ghz р, памет – мин, 2 Gb хард диск – мин. – 150 Gb мрежова карта, видеокарта, звукова карта, USB, HDMI входове, мишка, клавиатура, ДВД устройство Лицензирана операционна система Windows 22 ЛСД чуствителен на допир екран, стерео високоговорители. Софтуер и инсталация на софтуер за управление на интерактивен термина (киоск)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54546 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В процедурата могат да участват и обединения, които не са юридически лица. Всеки участник трябва да проучи всички указания, образци и условия в документацията. Участникът трябва да представи оферта, която отговаря на изискванията, посочени в настоящите указания и която е оформена по приложените към документацията образци.Всеки участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Участникът следва да е изпълнил успешно през последните три години (2011, 2012 и 2013) поне два договора с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, на обща стойност стойност не по-малка от 70 000 лв., и приключили преди крайната дата за подаване на офертата. Участникът трябва да има въведени и активно функционираща система за управление на качеството, отговаряща на стандарта ISO 9001:2008, или еквивалентен, с обхват, сходен с/или относим към предмета на поръчката. За изпълнението на настоящата поръчка участникът задължително трябва да разполага с технически и/или организационни възможности да осигури за целия срок на гаранцията на доставеното техническо оборудване, дадена от производителя, ефективната му гаранционна поддръжка – отстраняване на всички възникнали дефекти, (Изпълнението на това изискване на Възложителя се доказва с представяне от кандидата на Списък-декларация (Образец) за притежавана собствена сервизна база/мрежа, осъществяваща техническа поддръжка и ремонти на оборудването-предмет на доставката и/или сключени от Изпълнителя договори с трети лица, осъществяващи такава дейност. При представяне на договори с трети лица, същите следва да са с валидност за срока на гаранцията и придружени със списък на обектите от сервизната мрежа.).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател 1: Финансова оценка (ФО) Показател 2: Оценка на срока (ОС) Показател 3: Техническата оценка (ТО) Комплексната оценка на участника се изчислява по следната формула: КО = ФО + ОС + ТО. КО се закръглява до втория знак след десетичната запетая. Максималната стойност на общата оценка КО е 100 точки. Комисията по оценката на офертите извършва класиране на предложенията на участниците въз основа на получените оценки. Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/02/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е налична и общодостъпна на сайта на Министерството на образованието и науката, профил на купувача, публични покани за 2014 г.(http://www.mon.bg/left_menu/contracts/).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/02/2014