Версия за печат

BG-гр. Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе, ул. Петър Берон № 20, За: Валерия Андреева Пенчева, Р. България ПК 7000, гр. Русе, Тел.: 082 834647, E-mail: ouvazovrs@abv.bg

Място/места за контакт: ОУ „Иван Вазов”,гр. Русе,ул. Петър Берон № 20

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ivanvazovruse.org/.

Адрес на профила на купувача: http://www.ivanvazovruse.org/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на закуски за деца от подготвителните групи и за учениците от първи до четвърти клас на ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе. В училището на ден средно закусват общо 443 ученици и деца. Хранодните за периода на поръчката прогнозно са 140. Маскималната единична цена за закуска е 0,55 лв. без ДДС. Закуските ще се доставят по зададени от Възложителя менюта-спецификации, които са подробно заложени в техническата спецификация в настоящите указания. Периодите за доставка са Февруари - Май и Септември – Декември като децата ще се хранят всеки ден от седмицата и менютата-спецификации са за 4 седмици с по 5 дни за доставка. Изпълнителят се задължава да спазва реда и на всеки 4 седмици да повтаря менюто. Броят на закуските в изпълнение на поръчката зависят изцяло от нуждите на училището и от посещаемостта на учениците и децата в съответния ден. Възложителят си запазва правото да поръча повече или по-малко закуски от прогнозното количество, в зависимост от присъстващите ученици. Средствата, с които се осигурява доставката на закуски, се определят с Постановление N 308 от 20 декември 2010 година на Министерски съвет за осигуряване и разпределяне средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас и се определят за всяка финансова година, като учебното заведение отпуска средства от своя бюджет за финансиране на доставката на закуски. При промяна на сумата, предвидена от МС за съответната финансова година, Възложителят си запазва правото да промени цената на настоящия договор, променяйки стойността на всяка закуска с процентното съотношение на предложената от Изпълнителя цена и крайната допустима по постановлението към момента на подаване на офертата. Конкретните проценти на съотношение се определят с протокол непосредствено след сключване на договора. При евентуално преустановяване на получаваната субсидия съгласно Постановление N 308 от 20 декември 2010 година на Министерски съвет, договора се счита за прекратен по независещи от Възложителя, или Изпълнителя причини.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 33 739,75 /тридесет и три хиляди седемстотин тридесет и девет лева и 75 стотинки/ лв. без ДДС. Прогнозната стойност обхваща изпълнение на договора за период от 140 дни при прогнозирано среднодневно количество – 443 /четиристотин четирдесет и три/ закуски, като децата от подготвителните групи и учениците от първи клас са 135 и се хранят 135 дни, а учениците от втори до четвърти клас са 308 и се хранят 140 дни. Максималната стойност на една закуска е 0,55лв. без ДДС, като участниците нямат право да оферират цена над 0,55 лева без ДДС на закуска. Участник оферирал по-висока цена от посочената - 0,55 за закуска без ДДС ще бъде отстранен от участие в процедурата. Плащанията се извършват по банков път на база реално извършени доставки, съгласно условията, посочени в документацията, офертата на класирания на първо място участник и договора, сключен с него, в срок до края на месеца, следващ отчетния, срещу издаден счетоводен документ. Фирмата-изпълнител издава фактура за извършената услуга в срок до 5-то число на месеца, следващ отчетния. Първичният документ следва да съдържа всички необходими реквизити съгласно Закона за счетоводството.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33740 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОУ "Иван Вазов", гр. Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Икономически и финансови възможности: Оборотът на участника от изпълнение на дейности, сходни с предмета на поръчката, да бъде не по-малко от 40 000 лв. /четиридесет хиляди лева/ без ДДС общо за последните три приключили финансови години /2011 г., 2012 г., 2013 г./. Под „сходни" с предмета на настоящата поръчка се разбират договори за приготвяне и/или доставки на закуски. 2. Технически възможности, квалификации и опит; 1) Участникът да е изпълнил минимум един договор с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка за последните три години считано до датата на подаване на офертата. Под „сходни" с предмета на настоящата поръчка се разбират договори за приготвяне и/или доставки на закуски. 2) Участникът трябва да има на свое разположение минимум 1 /един/ обект, вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, отговарящ на изискванията за подготовка на предлаганата храна, регистриран като постоянен обект по реда на Закона за храните; 3) Участникът да разполага с минимум 1 (един) брой транспортно средство за изпълнение на поръчката, които са регистрирани по реда на Закона за храните.; Изпълнението на поставеното изискване се доказва както следва: - основание собственост - с копие на регистрационен талон. В случаите когато съответната машина или съоръжение несе регистрира съгласно действащото законодателство се представя фактура или друг доказателствен документ, от който да е видна собствеността. - основанието за ползване в случаите, когато машината/оборудването не е собствена - доказва се с копие на договори за наем с, договори за лизинг, както и други документи, от който е видно, че участникът има на разположение или ще има на разположение за изпълнение предмета на поръчката посоченото минимално техническо оборудване. В този случай участникът представя и документ за собственост на праводателя на съответната машина. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката документите за доказване на техническите възможности се прилагат и за подизпълнителите съобразно вида и дела. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, документите за доказване на техническите възможности се представят само от лицата, от които ще се доказва критерия за подбор, а изикванията ще се прилагат спрямо обединението като цяло. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай, че документите за доказване на техническите възможности са на чужд език се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка: •Цена; •Срок на реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените закуски към момента на доставка и/или след извършването й; Относителна тежест на показателите за оценяване: •Цена– 40% •Срок на реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените закуски към момента на доставка и след извършването й – 60% Определяне на комплексната оценка „КО”: Оценката на всяко предложение „КО” се извършва по 2 основни показателя: Ц – Цена с тежест 40 % , и С – Срок на реакция за отстраняване на установени несъответствия в количеството и/или качеството на доставените закуски към момента на доставка и/или след извършването й - 60% . Цена (Ц) е с тежест 40% в комплексната оценка - представлява предложена от участника цена - обща стойност за всички оферирани менюта и оценката се формира по следния начин : Ц = (Цmin / Цi) x 100 Където Цi e предложена крайна цена (без ДДС), съгласно Ценовото предложение на съответния участник. и Цmin e минималната предложена крайна цена (без ДДС) съгласно Ценовото предложение на участника предложил най-ниска цена. (С) Срок на реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените закуски към момента на доставка и/или след извършването й - Представлява предложения от участника срок на реакция, посочен в астрономически часове, включващ времето от получаване на уведомление от Изпълнителя за установено несъответствие от Възложителя в бройката, вида или качеството на закуските до окончателната доставка на нужното количество закуски със съответното качество, с която се отстранява несъответствието. - Максимална оценка - 100 точки. Тегловен коефициент в оценката – 60%. Като С = (Сmin /Сi ) x 100 Където Сi e предложен срок на реакция за отстраняване на установени несъответствия с изискванията на Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените закуски към момента на доставка и/или след извършването й в астрономически часове, на съответния участник. и Сmin e най-кратък срок в офертите на участниците в астрономически часове за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените закуски към момента на доставка и/или след извършването й, съгласно предложението за Срок на реакция на участника предложил най-кратък срок. Участникът посочва предложението си за Срок на реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените закуски към момента на доставка и/или след извършването й, в „Предложение за изпълнение на поръчката”. Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = Ц х 40% + С х 60% На първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. „Длъжностните лица” провеждат публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако икономически най-изгодната оферта не може да се определи по реда, посочен по-горе.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/02/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците предават офертите си в запечатан непрозрачен плик, на който е посочен адресът на възложителя: ОУ „Иван Вазов”, град Русе, ПК 7000, ул. Петър Берон № 20, наименованието на предмета на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, имейл. Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон,факс и e-mail. Пликът трябва да съдържа следните документи: •Списък на документите, съдържащи се в офертата; •Писмо към оферта – Приложение № 1; •Декларация за запознаване с условията на поръчката - Приложение №2; •Административни сведения - Приложение №3; •Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър; •Декларация за участие на подизпълнител - Приложение №4;(ако е приложимо); •Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение №5;(ако е приложимо); •Информация за оборота от дейности, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години - 2011г., 2012г., 2013г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – Приложение № 6; •Списък на транспортните средства, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката, които са регистрирани по ЗХ, придружен със заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на транспортните средства – Приложение № 7; •Списък за наличните собствени или наети обекти, вписани в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, придружен от заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на тези обекти, издадени по Закона за храните. – Приложение № 8; •Списък на изпълнени договори с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка за последните три години, считано до датата на подаване на офертата - Приложение №9, придружен с референциии за добро изпълнение на вписаните в него договори; •Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение №10; •ТД (частта от ТД (Технологична документация за закуските), в която са заложени материалите и суровините, необходими за приготвяне на закуските); •Ценово предложение - Приложение №11; •Пълномощно на лицето подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника); •Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата; От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените условия в тази Документация. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет страницата на ОУ "Иван Вазов", град Русе - http://www.ivanvazovruse.org/, раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/02/2014