Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Нели Демирева, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: rstoilov@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за осигуряване информация и публичност” в изпълнение на проект: „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Сливен”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-144/15.11.2013 г., по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническото задание – Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341000

Описание:

Рекламни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Избор на изпълнител за осигуряване информация и публичност” в изпълнение на проект: „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Сливен”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-144/15.11.2013 г., по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” : 1.Организиране на пресконференция при стартиране на проекта, съгласно Техническото задание - 1 брой; 2.Организиране на заключителна пресконференция за оповестяване на постигнатите резултати от проекта, съгласно Техническото задание - 1брой; 3.Изготвяне на банер, съгласно Техническото задание - 1 брой; 4.Изготвяне на папки, съгласно Техническото задание - 100 броя; 5.Изготвяне на бележници, съгласно Техническото задание - 100 броя; 6.Изготвяне на химикалки, съгласно Техническото задание - 100 броя; 7.Доставка на флаш памет 2 GB, , съгласно Техническото задание - 20 броя; 8.Публикации в местен или регионален вестник - 2 броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5043 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи: 1.Данни за лицето, което прави предложението-Образец № 1;2.Документи за регистрация, както следва:2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод.Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;3.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката-Образец № 2;4.Ценово предложение-Образец № 3; 5.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до „д” и ал.5,т.1 от ЗОП–попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4,в съответствие с чл.47, ал.4 от ЗОП; 6.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.5,т.2 от ЗОП–попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл.47,ал.6 от ЗОП; 7.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по член 106, параграф 1 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета-Образец №6;8.Доказателства за икономическото и финансовото състояние:Участникът представя следните документи:8.1.Информация за оборота на участника от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си-Образец № 7.Забележка: Под услуги, сходни с предмета на поръчката се разбира извършване на една или повече от следните дейности: организиране на пресконференции,събития и връзки с медиите; публикации в пресата; отпечатване и разпространение на брошури, листовки, плакати.Минимални изисквания:всеки участник трябва да има реализиран оборот от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) не по-малко от 5 000 лв. (пет хиляди лева), без ДДС .9.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи: 9.1.Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите-Образец № 8, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение;Минимални изисквания :всеки участник трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата, на подаване на офертата.10.Списък на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обществената поръчката–свободна форма,придружен от професионални автобиографии и заверени копия на документи, доказващи изискуемото образование, професионалната квалификация и професионален опит на експертите. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са следните: 1.Технически показатели - П - тежест в комплексната оценката - 70%, в т.ч.: 1.1. Максимален брой алтернативни креативни предложения за продукт(П1) - тежест в комплексната оценката 30%; 1.2.Срок за реализация на избрано креативно предложение след одобрение от Възложителя (П2) -тежест в комплексната оценката 10%; 1.3.Срок за реализация на избрано креативно предложение след одобрение от Възложителя (П3) - тежест в комплексната оценката 15%; 1.4.Максимален брой междинни аналитични доклади относно изпълнението на договора в частта му за осигуряване на публичност (П4) - тежест в комплексната оценката 15 %; 2.Икономически показател - Ц - Цена - тежест в комплексната оценката 30 %.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/02/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Минимални изисквания:За изпълнение предмета на поръчката всеки участник трябва да осигури екип от следните експерти:1.Ръководител на екип, отговарящ на следните минимални изисквания:висше образование със степен “бакалавър” или еквивалентно; минимум 2 години управленски опит /ръководство на екип/.Ръководителят отговаря за цялостната координация и реализирането на събитията и за отчитането пред Възложителя.2.Един експерт “Връзки с обществеността”, отговарящ на следните изисквания по отношение на квалификация и професионален опит:висше образование със степен “бакалавър” или еквивалентно; минимум 1 година организационен опит в областта на дейностите по поръчката.11.Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива)–Образец № 9;12.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител–Образец №10;13.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай,че няма/т представителни функции.14.Списък на документите,приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка:Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т.3.Съдържание на офертата от документацията за участие, спазвайки чл.56, ал.2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т.3.Съдържание на офертата от документацията за участие, спазвайки чл.56, ал.3, т.1, т.2, т.3 от ЗОП.Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на предложението е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен, бул.„Цар Освободител” №1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б."а" до б."д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект: „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Сливен”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-144/15.11.2013 г., по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/02/2014