Версия за печат

BG-с. Мирково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Мирково, ул. Александър Стамболийски 35, За: инж. Цвета Попова, Република България 2086, с. Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Място/места за контакт: Община Мирково

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mirkovo.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и осъществяване на мерки за оптимизиране на процедури и прилагане на усъвършенствани правила и общински документи за работа на служителите в администрацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

75112100

Описание:

Услуги по управление на проекти за развитие


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Извършване на функционален анализ в община Мирково чрез прилагане на Единна методология за провеждане на функционален анализ; 2. Мерки за оптимизиране на процедури и прилагане на нови/усъвършенствани правила и общински документи за работа на служителите в администрацията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОбА Мирково, село Мирково, община Мирково

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания: 1. Икономически и финансови изисквания:1.1. Участникът следва да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) финансови години (2011г., 2012 г. и 2013 г.), в размер на не по-малко от 100 000 лева. Под оборот „сходен” с предмета на поръчката следва да се разбира оборот от предоставяне на услуги, свързани с извършване на анализи на местно, регионално и/или национално ниво, в т.ч. за административни и бизнес структури. - Документи, с които се доказва изискването- Декларация по образец, съдържаща информация за оборота от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) приключили финансови години (2011г., 2012г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Когато по обективни причини участникът не може да представи изисканите от възложителя документи, той може да докаже икономичиското и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. 2. Изисквания и доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника. 2.1.В обществената поръчка могат да участват лица, които за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата обществена поръчка, имат опит в изпълнението на минимум един договор за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката. Под договори „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират договори за извършване на анализи на местно, регионално и/или национално ниво, в т.ч. за административни и бизнес структури. Документи, с които се доказва изискването по т. 2.1: Списък-декларация на основните договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, съдържащ включително стойностите, датите и получателите. Към списъка представя и Препоръка за добро изпълнение към всеки посочен в списъка договор. Препоръките трябва да са надлежно оформени с изходящ номер и издател. 2.2 . Участникът следва да осигури екип за изпълнението на поръчката от не по-малко от следните ключови и неключови експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение, както следва: Ключов Експерт 1: Ръководител на експертния екип - Професионална квалификация – магистър или бакалавър;Област на висше образование: социални, стопански и правни науки или еквивалентни; Минимум 5 години професионален опит по специалността; Доказан опит за изготвяне и/или актуализиране на оперативни документи в публични администрации и/или извършване на функционални анализи; Опит в подготовката на процедурни наръчници/ръководства. Ключов експерт 2: Експерт „Изследвания и анализи” - Професионална квалификация – магистър или бакалавър; Област на висше образование: социални, стопански и правни науки или еквивалентни; Минимум 3 години професионален опит по специалността; Доказан опит в провеждането на изследвания и/или изготвянето на анализи на национално, регионално и/или местно ниво. Ключов експерт 3: Юрист - Магистърска степен по право или еквивалентна образователна степен и да притежава юридическа правоспособност; Минимум 3 годишен общ професионален опит в публичния, частния или неправителствения сектор; Опит в осъществяването на ръководна или експертна, дейноств областите: извършване на анализи/проучвания на законодателството в публичната сфера и/или правни консултации на публичната администрация и/или разработване на нови или промени в съществуващи нормативни, стратегически и други документи, касаещи дейността на администрацията Изпълнителят трябва да осигури и следните допълнителни експерти: Експерт „Развитие на човешките ресурси”;Финансов експерт;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за определяне на комплексната оценка на офертата и относителната им тежест са: 1.Финансов показател / предлагана цена/ А - тежест 30; Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 30 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: А = Ц min/ Цуч. х 30, където:А е оценка за Предложената цена;Цmin е най-ниската предложена цена; Ц уч. е цената на участника. 2. Технически показател Б - тежест 70, където Б=Б1+Б2 Б1 - Дейности за изпълнение на поръчката. Оценката по този подпоказател е експертна. Максималният брой точки е 40. Б2 - Организация и план на изпълнението. Оценката по този подпоказател е експертна. Максималният брой точки е 30; Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни показатели: КО = А + Б Максималният брой точки на Комплексната оценка е 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/02/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

5.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата. 5.2. Начален документ - оферта по образец (Образец № 1); 5.3. Декларация за запознаване с условията на поръчката (Образец № 2); 5.3. Регистрационни документи на участника 5.5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация. 5.6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 , букви „а – д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец 3. Декларацията се подписва и подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 5.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал.2, т. 1 и 3, ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец 4. Декларацията трябва да бъде подписана и подадена от поне едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника – юридическо лице, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП. 5.8. Декларация за липса на конфликт на интереси (Образец 5). Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 5.9. Декларация по по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1и чл.109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 5.10. Документи за доказване на икономическите и финансови възможности на участника. - Декларация (Образец 7), съдържаща информация за оборота от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) приключили финансови години (2011г., 2012г. и 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Под оборот „сходен” с предмета на поръчката следва да се разбира оборот от предоставяне на услуги, свързани с извършване на анализи на местно, регионално и/или национално ниво, в т.ч. за административни и бизнес структури. 5.11. Документи за доказване на техническите възможности и квалификация 5.10.1. Списък-декларация на основните договори за услуги (Образец 8) с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 5 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата обществена поръчка, съдържащ включително стойностите, датите и получателите. Към списъка с основните договори за услуги, участникът следва да представи и Препоръка за добро изпълнение към всеки посочен в списъка договор от участника. 5.12. Справка–декларация за образованието, професионалния опит и квалификация на експертите, отговарящи за изпълнението на поръчката съгласно Образец №9. За всяко лице, включено в екипа, в офертата на участника трябва да е представена автобиография според Образец № 10 от документацията за участие. Освен автобиографии на експертите, участникът следва да приложи и следните документи, доказващи квалификацията, общия и специфичния професионалния опит на експертите: • копия от дипломи за завършено висше образование и документи за придобита допълнителна квалификация; • копия от сертификати, трудови и/или служебни книжки, граждански договори и/или референции, или еквивалентни документи за доказване на трудови/служебни/облигационни отношения. 5.13. Декларация за използване/не използване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите – съгласно образец (Образец № 11); 5.14. Декларация от подизпълнителя (в случай че участникът е заявил участие на такъв) – съгласно образец (Образец № 12); 5.15. Техническо предложение по образец – Образец № 13; 5.16. Ценова оферта Образец № 14

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/02/2014