Версия за печат

BG-гр.Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Нели Демирева, България 8800, гр.Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: plan.sliven@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Почистване на горски площи по проект „Почистване на площи в общински гори, пострадали от природни бедствия - снеголом, снеговал, с цел тяхното възобновяване в ОГТ на Община Сливен”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор 20/226/00322 от 19.04.2013 г.” Видовете и количествата дейности, предмет на настоящата обществена поръчка са посочени в Техническо задание – Приложение № 1, Количествена сметка – Приложение № 2, Таблици – Приложение № 3 към документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

77211100

Описание:

Услуги по експлоатация на гори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Почистване на 167,5 ха горски площи по проект „Почистване на площи в общински гори, пострадали от природни бедствия - снеголом, снеговал, с цел тяхното възобновяване в ОГТ на Община Сливен”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49139 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен - Общинска администрация

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 2; 4. Ценово предложение - Образец № 3; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП;6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП;7. Доказателства за икономическото и финансовото състояние:Участникът представя следните документи:7.1. Информация за оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 6. Минимални изисквания: участникът трябва да има реализиран оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) общо не по-малко от 100 000 лева (сто хиляди лева), без ДДС. 8.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:8.1. Заверено/и копие/я на документ/и доказващи, че Участникът е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите за съответната дейност, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 2 на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;8.2. Списък на основните договори, за услуги с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - Образец № 7, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;Минимални изисквания:Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, придружен с препоръка/и за добро изпълнение, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, за услуги, които са с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.Забележка: Услуги сходни с педмета на поръчката са почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване съгласно Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.8.3.Копия на уведомления и справки по чл. 62, ал.4 от КТ за назначен регистриран лесовъд, с изключение на случаите по чл. 11, ал.2 на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена - К1 – 50 точки; 2.Срок за изпълнение, от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя - К2 – 50 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/01/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Мин. изисквания:Участникът трябва да има сключен договор най-малко с един лесовъд - вписан в публичния регистър на ИАГ чл.235 и чл.241 от ЗГ за съответната дейност, с изключение на случаите по чл.11,ал.2 на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;8.4.Копия на уведомления и справки по чл.62, ал.4 от КТ за назначени лесокултурни работници през 2012 г. или 2012 г., в случай, че е извършвана лесокултурна дейност;Мин. изисквания: Участникът трябва да е имал наети с договор през 2012 г. или 2013 г. лесокултурни работници, с изключение на случаите по чл.11,ал.2 на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; 8.5.Заверени копия на трудови, граждански договори или други еквивалентни документи и валидни удостоверения за правоспособност на секач–мотористи;Мин. изисквания: Участникът трябва да има наети минум 2 (двама) правоспособни секач–моториста.8.6.Списък (свободна форма) за наличната техника за извършване на лесокултурна дейност, придружен с документи за доказателство:за собствени техническите средства и специализираната техника- копие на фактура или извлечение от инвентарната книга за дълготрайните материални активи (ДМА) или от задбалансовата сметка, в която се води актива, а когато са наети, на лизинг или за ползване се прилага договор за наем, лизинг, ползване.За техниката с висока проходимост се представя талон за годишен технически преглед.Минимални изисквания:За изпълнение на поръчката Участникът трябва да разполага със следната техника за извършване на лесокултурна дейност:8.6.1.Мин. 5 бр.мотики/копачи;8.6.2.Мин. 5 бр косери/ножици лозарски;8.6.3.Мин. 1 бр.храсторез;8.6.4.Мин. 2 бр.бензиномоторни триони;8.6.5.Мин. 1 бр.автообил с висока проходимост–собстевен или нает.3.9. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие Обр.№8;10.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител-Обр.№9;11. Декларация за приемане на условията в проекта на договора Обр.№10;12. Препоръки, в които е посочено че нямат констатирани нарушения с констативни протоколи, АУАН или друг официален документ по ЗГ (при извършване на лесокултурни дейности в гори).Препоръките се представят в оригинал - издадени в срок до 3 месеца преди датата на подаване на офертите. или Декларация в своб.текст,че участникът не е извършвал лесокултурна дейност.13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата.14.Списък на документите.Заб.:Към документацията е приложен Проект на договор Обр. №11, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т.3.Съдържание на офертата,спазвайки чл.56,ал.2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т.3.Съдържание на офертата,спазвайки чл.56,ал.3,т.1,т.2,т.3 от ЗОП.Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на офертите е 90 календ. дни от крайния срок за получаване на офертите.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложенията към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/01/2014