BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Владимир Дервенков-по предмета на поръчката-02 91451657; Димитър Павлов- по процедурата-02 91451517, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: Pavlov.D@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи BPS 1040 BS.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42900000, 42950000

Описание:

Различни видове машини с общо и специално предназначение
Части за машини с обща употреба


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложен „Списък с резервни части за банкнотообработващи системи BPS1040 BS”, които ще бъдат доставяни през 2014 г.".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Касов център на БНБ

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да имат положителен финансов резултат за 2012 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/02/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника; 2. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър); 3. Документ от производителя (в случай на представителство), доказващ оторизиране от страна на производителя на оборудването за извършване на доставка на резервни части за банкнотообработващи системи BPS 1040 BS. 4. Попълнен образец на оферта. 5. Попълнен образец на Предлагана цена. Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/ите дружеството или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg. Офертата следва да бъде представена на гише № 54 в Оперативния салон на БНБ на адреса, посочен от възложителя в раздел I, в срока посочен в раздел ІІІ. Офертата следва да бъде надписана по следвия начин: "Оферта за участие в обществена поръчка с предмет:Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи BPS 1040 BS. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорните отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/02/2014