Версия за печат

BG-С. АНТОН

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА АНТОН, ПЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ" №1, За: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА, БЪЛГАРИЯ 2089, С. АНТОН, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Място/места за контакт: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.antonbg.com.

Адрес на профила на купувача: www.antonbg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за разработване на Общински план за развитие 2014-2020 г. и на стратегически документи на общинско ниво, въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. Избор на изпълнител за разработване на предварителната оценка на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г.” Договор с регистрационен номер 13-13-159/26.11.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос І „Добро управление подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. Наименование на проекта: „Разработване на стратегически документи на общинско ниво и въвеждане на механизъм за мониторинг и контрол на изпълнение на общински политики”. Проектът се финансира от Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71410000, 79410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Избор на изпълнител за разработване на Общински план за развитие 2014-2020 г. и на стратегически документи на общинско ниво, въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. Избор на изпълнител за разработване на предварителната оценка на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г.” Договор с регистрационен номер 13-13-159/26.11.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос І „Добро управление подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. Наименование на проекта: „Разработване на стратегически документи на общинско ниво и въвеждане на механизъм за мониторинг и контрол на изпълнение на общински политики”. Проектът се финансира от Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цената е до 51 400 лева с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

51400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СЕЛО АНТОН

NUTS:

BG41

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2.Оферта за участие; 3.Данни за участника съгласно чл. 101в, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 4.Декларация с посочване на ЕИК; 5.Документ за регистрация на чуждестранните юридически лица; 6.Документ за самоличност; 7.Споразумение за създаване на обединение, което не е юридическо лице; 8.Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП; 9.Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП; 10.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в поръчката като такъв; 11.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, чл. 94 и чл. 96 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности; 12.Декларация за липса на конфликт на интереси; 13.Пълномощно, в случай, че офертата се подписва от лице, различно от законовия представител; 14.Предложение за изпълнение на поръчката (техническо предложение) 15.Диплома за завършено висше образование, удостоверение за правоспособност, сертификати,или други подобни документи; 16.Автобиография; 17.Диплома за завършено висше образование, удостоверение за правоспособност, сертификати,или други подобни документи; 18.Трудови/служебни/ осигурителни книжки,копия от трудови/граждански договори/ актове за възлагане, копия на длъжностни характеристики/ референции от работодатели/ Възложители и др. подобни; 19.Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и технически възможности за Обособена позиция 1:Участникът следва да има за последните 3 финансово приключили години оборот от услуги, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка* в размер на не по-малко от 48 900.00 лева с включен ДДС Минимални изисквания за професионална квалификация и опит Ключов експерт № 1 „Ръководител екип“:Ключов експерт № 2 „Икономист - анализатор“:Ключов експерт № 3 „Юрист“: 20.Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и технически възможности за Обособена позиция 2:Участникът следва да има за последните 3 финансово приключили години оборот от услуги, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка* в размер на не по-малко от 5 000.00 лева с включен ДДС. Когато участникът е новосъздаден информацията следва да бъде представена за периода, в който участникът е развивал дейност (това обстоятелство не изключва задължението му да докаже съответствието си с посоченото изискване).Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителя приеме за подходящ.Участникът следва да има за последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, доказан опит в предоставяне на услуги по минимум 2 изпълнени договора с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка*; 21.Минимални изисквания за професионална квалификация и опит съгласно чл. 83, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие:Ключов експерт № 1 „Регионално развитие“:Ключов експерт № 2 „Икономист - анализатор 2“;Ценова оферта.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на офертите Офертите ще се оценяват по критерия - "икономически най-изгодна оферта". Точките по показател Ктп се определят, както следва: Ктп = К1 (Обосновка на работна програма) + К2 (Времеви график) + К3 (План за действие) Кц= Ц (мин.предложена обща цена за изпълнение в лв.) х 40 Ц (предложена цена за изпълнение от конкр. участник) Крайното класиране ще се извърши по формулата: К=Ктп + Кц Показатели за определяне на комплексната оценка и относителната им тежест: 1. Ктп- техническо предложение (ТП) за изпълнение на поръчката. По този показател ще се извършва оценка на предложението на участника по следните три подпоказателя: К1: разработена обосновка К2: времеви график за изпълнение на дейностите; К3: план за действие за обсъждане и съгласуване със заинтересовани органи и организации, с икономически и социални партньори, с физически лица и представители на юридически лица на целите и дейностите на Общинския план за развитие, изложени в техническото предложение.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/01/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие в публичната покана по Договор с регистрационен номер 13-13-159/26.11.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос І „Добро управление подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. Наименование на проекта: „Разработване на стратегически документи на общинско ниво и въвеждане на механизъм за мониторинг и контрол на изпълнение на общински политики”, може да бъде изтеглена от официалният сайт на Община Антон - www.antonbg.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/01/2014