Версия за печат

BG-Русе 7003

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Свободна зона - Русе" ЕАД, България, гр. Русе, бул. Тутракан 71, За: Нели Колева, България 7003, Русе 7003, Тел.: 082 880800, E-mail: trade@freezone-rousse.bg, Факс: 082 831112

Място/места за контакт: България, гр. Русе, бул. Тутракан 71

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.freezone-rousse.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.freezone-rousse.bg/index.php?subpage=43&page=140&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на фабрично нов газов мотокар с товароподемност 2,5 тона, оборудван с устройство за странично захващане на стоките", при условията на Възложителя, описани подробно в документацията за участие в процедурата, която може да бъде изтеглена от "профила на купувача" на възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42418000

Описание:

Машини за повдигане, преместване на товари, товарене или разтоварване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва доставка чрез покупка на 1 (един) брой фабрично нов газов мотокар с товароподемност 2,5 тона, оборудван с устройство за странично захващане на стоките, произведени не по-рано от 01.01.2013 г., чрез доставка на място на адреса на възложителя - гр. Русе, бул. „Тутракан” № 71, съгласно условията на договора и офертата на определения за изпълнител участник. Плащането ще се извършва при условията на договора, сключен с определения за изпълнител участник.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Русе, бул. „Тутракан” № 71

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата може да участва всяко физическо или юридическо лице, което представи изисканите от Възложителя документи по точка 3 от раздел ІІ от документацията, когато те удостоверяват съответствие със следните критерии за подбор: 1) За участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 2) Участниците да предложат на Възложителя фабрично нов газов мотокар с товароподемност 2,5 тона, оборудван с устройство за странично захващане на стоките, произведени не по-рано от 01.01.2013 г. и съответстващи на изискванията на Възложителя, които са определени от него в техническата спецификация (Приложение № 9 към документацията). При подписване на договора, участникът определен за изпълнител следва да представи в оригинал: 1) документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП за лицата изброени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 2) декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, подписана/и от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, съобразявайки разпоредбата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно утвърдена от Възложителя методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, при следните показатели и съответните им относителни тегла: 1. Предложена цена – относително тегло 50 %, максимален брой точки за показателя 10; 2. Условия на гаранционен сервиз – относително тегло 10 %, максимален брой точки за показателя 10; 3. Гаранционен срок на мотокара – относително тегло 20 %, максимален брой точки за показателя 10; 4. Наличие на хидростатично задвижване на мотокара – относително тегло 20 %, максимален брой точки за показателя 10. - Крайната оценка представлява комплексна оценка, получена като сбор от получените оценки по четирите показателя съгласно методиката - Приложение № 8 към документацията. - На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка. - Максималната комплексна оценка, която може да получи участник е 10. - В случай, че двама или повече кандидати получат еднаква най-висока комплексна оценка, печели този, който е получил по-висока оценка за показателя “Гаранционен срок на мотокара”. В случай, че оценките по показателя “Гаранционен срок на мотокара” се окажат еднакви, то тогава се пристъпва към сравняване на оценките получени за показател “Наличие на хидростатично задвижване на мотокара”. - В случай, че не може да се направи избор по предходните начини, длъжностните лица, определени от Възложителя, провеждат публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. В този случай, длъжностните лица следва да насрочат ден и час за жребия и да уведомят кандидатите, които ще участват в него.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/01/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията може да бъде получена всеки делничен ден от 09:00 до 16:00 часа в Деловодството на „Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. Тутракан № 71, ет.3, в срок до 31.01.2014 г. безплатно или да бъде изтеглена от интернет - страницата на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/01/2014