Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Софийска вода" АД, Район Младост,ж. к. Младост 4, ул. "Бизнес Парк" №1, сграда 2А, За: Иван Къчев, България 1766, София, Тел.: 02 8122455, E-mail: ikachev@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588

Място/места за контакт: отдел Снабдяване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofiyskavoda.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на горелки , котли и газови инзталации в ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево и СПСОВ Кубратово включващо профилактика, настройка и ремонт на газови инсталации, горелки и котли, както и извършването на аварийни дейности – при необходимост.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

51135100, 50531200, 50531100

Описание:

Услуги по инсталиране на горелки
Услуги по поддържане на газови уреди
Услуги по ремонт и поддържане на парни котли


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Покана за оферта.На изпълнителя не са гарантирани количества и/или дейности.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София ПСПВ Бистрица, СПСОВ Кубратов и ПСПВ Панчарево - "Софийска вода" АД

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Моля, в срок до 7 календарни дни, считано от датата на настоящата покана да ни предложите оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за следната услуга: Предмет: 1. Обслужване на горелки , котли и газови инзталации в ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево и СПСОВ Кубратово включващо профилактика, настройка и ремонт на газови инсталации, горелки и котли, както и извършването на аварийни дейности – при необходимост. 2. С избраният за изпълнител кандидат ще бъде подписан договор за изпълнение на услугите, предмет на Поканата за оферта, за срок от две години от датата на подписване. 3. Дейностите, предмет на Поканата за оферта, включват: 3.1. Профилактика и настройки на газови инсталации в ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево и СПСОВ Кубратово - два пъти годишно. 3.1.1. ПСПВ Бистрица – Газова инсталация на природна газ, 3.1.2. ПСПВ Панчарево - Газова инсталация на пропан - бутан, 3.1.3. СПСОВ Кубратово- Газова инсталация на биогаз; 3.2. Профилактика и настройка на следните горелки - два пъти годишно: 3.2.1. BGEC 1000 Ray (газ - газьол); 3.2.2. BGEC 1000 Ray (газ - газьол); 3.2.3. GT/1 Weishaupt (природен газ); 3.2.4. GT/1 Weishaupt (газ - газьол); 3.2.5. LGZ Weishaupt (газьол); 3.2.6. M 20S De Dietrich (Дизел); 3.2.7. Sant Andrea KB 48/2 G (газ); 3.2.8. G28 Cuenod (дизел) 3.3. Профилактика и настройка на котли - два пъти годишно: 3.3.1. Парен котел ГНП 650; 3.3.2. Парен котел ГНП 650; 3.3.3. Парен котел ГНП 550; 3.3.4. Водогреен котел ПКМ 12; 3.3.5. Водогреен котел ПКМ 12; 3.3.6. Водогреен котел De Dietrich GT 308; 3.3.7. Водогреен котел De Dietrich GT 308; 3.3.8. Водогреен котел De Dietrich 3.4. Ремонтни/аварийни дейности на газови инсталации – при необходимост. 3.5. Ремонтни/аварийни дейности на горелки – при необходимост. 3.6. Ремонтни/аварийни дейности на котли – при необходимост. 3.7. Аварийни дейности на топлопроводи – при необходимост. 4. Измерване на: Pb, SO, CO, CO2, NO2 и температура на изходящите газове с газоанализираща апаратура с цел постигане на икономичен и екологично чист режим на работа при различни горивни режими. При изготвяне на ценовата си оферта, всеки участник трябва да предвиди разходи за извършване на дейността по т.4. 5. Време за реакция след писмено възлагане на дейностите по профилактика и настройка, съгласно т. 3.1., 3.2. и 3.3 – до три работни дни. 6. Необходимо е кандидатите за изпълнение на услугите, предмет на Поканата за оферта, да представят: 6.1. Удостоверение/разрешително за извършване на дейността „Поддържане и ремонтиране на парни и водогрейни котли” – чл.36, ал.1 от Закон за техническите изисквания към продуктите; 6.2. Удостоверение/разрешително за извършване на дейността „Поддържане и ремонтиране на газови съоръжения и инсталации” - чл.36, ал.1 от Закон за техническите изисквания към продуктите - лиценз „Поддържане, ремонтиране и преустройване на котли високо налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода и съдове, работещи под налягане”. 7. Кандидатите трябва да имат възможност да доставят резервни части, консумативи и да извършват всички дейности, необходими за работата на описаните инсталации, горелки, котли и газови инсталации. За всички резервни части и консумативи, за които възникне необходимост, изпълнителя предоставя на Възложителя Оферта с включена в нея информация за име на резервна част/услуга, производител, цена (лв. без ДДС за бр.), срок на доставка, гаранционен срок и/или друга информация – в зависимост от необходимостите. Офертата няма да бъде обвързваща и няма да задължава Възложителя да поръча доставка на стока или услуга. Възложителя може да осигури необходимата резервна част/консуматив и/или услуга от друг доставчик. 8. Кандидатите ще могат да извършат оглед на съоръженията, предмет на Поканата за оферта, и да се запознаят с необходимите дейности. Лице за извършване на оглед – П. Пежгорски, тел. 0888907124. 9. Максимален срок за реакция - за изпълнение на дейностите съгласно т. 3.4., 3.5, 3.6. и 3.7, след информиране от страна на Въ

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и методика за оценка: На първо място ще бъде класиран кандидата с най-малка стойност в клетка Общо от таблица Цени и дейности.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/01/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подробна информация за Поканата за оферта може да получите на интернет страницата на Софийска вода http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/01/2014