BG-с.Крушари

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Крушари, ул. "Девети септември" №3 - А, За: Веселина Иванова, Република България 9410, с.Крушари, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: Община Крушари, област Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krushari.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Възложител на настоящата поръчка е кметът на Община Крушари. Възлагането на обществената поръчка ще се извърши чрез публична покана на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, по реда и при условията на глава осма „а” от ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на поръчката: „Зареждане на тонер касети за периферни устройства и копирни машини за нуждите на Община Крушари и обслужващите й звена”. Изпълнението на поръчката включва зареждане на тонер касети за перифирни устройства и копирни машини за нуждите на общинска администрация Крушари в т.ч. „Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“, Дневен център за деца с увреждания с.Крушари, Дом за деца с умствена изостаналост „Св. Николай Чудотворец“ с.Крушари, Дом за стари хора „ Св. Петка“ с.Добрин, целодневните детски градини в селата Крушари, Лозенец, Телериг и Коритен, кметства и кметски наместничества на територията на община Крушари. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на предмета на услугата, който Изпълнителя ще извърши, е посочено в техническото задание към документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Стойността на поръчката се определя в български лева, без включен ДДС и с включен ДДС. Офертите на участниците трябва да са съобразени с това обстоятелство. В цената на поръчката са включени всички разходи свързани с изпълнение на поръчката, включително транспортните. Участникът е единствено отговорен за всякакви грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите цени. Максималната пределна прогнозна цена за изпълнение на поръчката е в размер до 6 000 лв. (шест хиляди лева) без ДДС и до 7 200 лв.( седем хиляди и двеста лева) с ДДС. Участници, които са предложили цена за услугата по-висока от посочената по-горе прогнозна стойност, се отстраняват от участие в процедурата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Крушари, община Крушари, област Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Зареждането на тонер касети за периферни устройства /лазерни принтери и мултифункционални устройства/ и копирни машини, включва следното: 1.1. разглобяване и почистване на компонентите на касетата от остатъчния тонер/почистване отвън и отвътре/; 1.2. сглобяване на касетата и зареждането й с тонер; 2. При установена неизправност Изпълнителят следва да се заеме с изпълнение на предмета на поръчката в срок до 24 /двадесет и четири/ астрономически часа след подадена писмена заявка / включително по факс или в електронен формат/, от дирекция АПИОФБ при Община Крушари. 3. Заредените тонер касети трябва да се доставят опаковани в плътни, непрозрачни, чисти пликове, всеки от които да бъде запечатан, с обозначение, съдържащо следното: вид на тонер касетата / за коя марка и модел лазерен принтер, мултифункицонално устройсво или копирна машина е предназначена/, описание на тонер касетата / с наличие или липса на чип и др./, дата на заявка, приемане и доставка, пореден номер. Посочената информация следва да е записана и върху стикер на съответната тонер касета. Доставените тонер касети да бъдат придружени от тестово копие и съставени констативен и приемо-предавателен протокол, изготвени в два екземпляра. 4. В констативния протокол се записват направените констатации на Възложителя за състоянието на тонер касетите след тяхното приемане и разопаковане. 5. В приемо- предавателния протокол се записва следното: вид на тонер касетата / за коя марка и модел лазерен принтер, мултифункицонално устройсво или копирна машина е предназначена/; брой на заредениет тонер касети. Същият след съставяне се подписва от служител в Дирекция АПИОФБ и от представител на Изпълнителя. 6. Изпълнителят трябва да доставя заредени, изправни и годни за употреба тонер касети на Възложителя в административната сграда на Община Крушари, находяща се на ул. „Девети септември“ №3-а, с.Крушари в рамките на предложения в предложението за изпълнение на поръчката срок от приемането им. 7. Изпълнителят е длъжен да изготви регистър, в който отразява хронологически всички дейности по указваните на Възложителя услуги по отношение на съответните тонер касети – количество и вид на заредените тонер касети /включително марка и модел, за които са предназначени/; брой зареждания на един и същ вид тонер касета; дата и точен час на приемане от Изпълнителя; причина за възникването на неизправността; дата и точен час на предаване и приемане от Възложителя, след направена от него оценка за състоянието на опакованите тонер касети, за наличие или липса на следи и надрасквания по повърхността на барабанния модул след разопаковане,отразени в констативния протокол по точка 4. 8. Дейностите по зареждане на тонер касети за принтери, копирни машини и МФУ ще се извършват в сервизното помещение на Изпълнителя, собствено или наето. 9. При необходимост от страна на Възложителя, Изпълнителят трябва да е в състояние да зарежда тонер касети и за други периферни устройства и копирни машини, които не са обхванати в Техническата спецификация /Приложение№1/. 10. Всяка заредена тонер касета трябва да е в състояние да отпечата минималния брой листове, предвидени от производителя на съответното устройство, съгласно техническите характеристики на същото, но не по-малко от 3000 листа при 5% покритие на страница с формат А4. 11. Изпълнителят следва да осигури необходимото качество на дейностите по зареждане, като не допуска зацапване на хартията при печат, изсипване на тонер в устройствата или извън тях. 12. Извършваните транспортни разходи по приемане и доставка на тонер касети, а също и др. дейности във връзка с изпълнението на предмета на поръчката следва да бъдат за сметка на Изпълнителя. Заявките ще се извършват веднъж месечно, като при необходимост Възложителят може да увеличи честотата им.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател К1 – „Предложена цена” - тежест 60 точки Показател К2 – "Срок на реакция" - тежест 30 точки Показател К3 – "Срок за изпълнение" - тежест 10 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/01/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, както и цялата документация на обществената поръчка могат да бъдат намерени на интернет страницата на община Крушари http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432 в рубриката "Профила на купувача". Всяка оферта следва да съдържа: 1. Заявление към оферта – Образец № 1; 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец № 2; 3. Заверено копие на удостоверение за актуално състояние или Декларация за първоначална регистрация, или Декларация за пререгистрация в Агенцията по вписванията съгласно Закона за Търговския регистър, в случай че участникът е вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията - за българско юридическо лице или ЕТ, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции; 5. Споразумение за създаване на обединение, когато е приложимо; 6. Административни сведения – Образец № 3; 7. Декларация за участие на подизпълнители, ако участникът предвижда такива и делът на тяхното участие– Образец № 4; 8. Декларация за съгласие от подизпълнител - Образец № 5; 9. Справка – списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години (2011г., 2012г. и 2013г.), приключени към датата на подаване на офертите, включително препоръки за добро изпълнение (заверени копия); – Образец № 6; 10. Декларация по чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП, че участникът е съгласен с проекта на договор – Образец № 7; 11. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър (Образец № 8); 12. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 2, т.2 и т. 5 от Закона за обществените поръчки - Образец №9; 13. Декларация чл. 47, ал. 5, т.1 и т.2 от Закона за обществените поръчки - Образец №10; 14. Техническо предложение - Образец №11; 15. Ценово предложение - Образец №12; Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец № 12 - оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка /до втория знак след десетичната запетая/, да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС. Ценовото предложение трябва да съответства на Техническото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката. В противен случай, участникът се отстранява.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/01/2014