BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Апостол Русев, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: iliana_z87@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставяне на канцеларски материали” Канцеларските материали са за: Общинска администрация, кметства, кметски наместничества, направление „Култура”, ОССУ, ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”, ОП „Общински пазари”, ДВУИ селище - „Качулка”, просвета – ЦДГ – град и проекти, финансирани с европейски средства.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22851000, 30197630, 30197210

Описание:

Класьори
Хартия за печатане
Папки с пръстени за захващане на страниците


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете канцеларски материали и местата за безплатна доставка са посочени в Техническо задание – Приложение № 1.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят трябва да достави канцеларските материали посочени в Техническото задание - Приложение № 1 към документацията за участие. Доставяните канцеларски материали следва да отговарят на утвърдените стандартизационни документи. Заплащането на доставените канцеларски материали ще се извършва съгласно условията на проекто-договора. В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 2; 4. Ценово предложение - Образец № 3; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 7. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Образец № 6; 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 7; 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 8; 10. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 9, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена - тежест 60 точки; 2. Срок за изпълнение на всяка конкретна заявка - тежест 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/01/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок за изпълнение: 12 месеца след подписването на договора или до изчерпване на прогнозната стойност, което от двете настъпи по-рано. Валидността на предложението е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор участниците представят: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Обществени поръчки - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/01/2014