BG-Русе 7003

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Свободна зона - Русе" ЕАД, България, гр. Русе, бул. Тутракан 71, За: Нели Колева, България 7003, Русе 7003, Тел.: 082 880800, E-mail: trade@freezone-rousse.bg, Факс: 082 831112

Място/места за контакт: България, гр. Русе, бул. Тутракан 71

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.freezone-rousse.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.freezone-rousse.bg/index.php?subpage=43&page=140&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на ръчни или с използването на транспалетни колички товаро - разтоварни и претоварни дейности и осъществяване на обща работа на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД”, при условията на Възложителя, описани подробно в документацията за участие в процедурата, която може да бъде изтеглена от "профила на купувача" на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63100000

Описание:

Услуги по обработка и складиране на товари


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осъществяване на ръчни или с използването на транспалетни колички товаро - разтоварни и претоварни дейности на промишлени стоки и осъществяване на обща работа на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД, в работното и извън работното време на Възложителя, в празнични и почивни дни, след предварително подадена от Възложителя заявка от предходен ден. Транспалетните колички ще се осигуряват от Възложителя. Видове услуги, които следва да бъдат извършвани от определения за изпълнител: 1. ръчно натоварване/разтоварване; 2. ръчно претоварване; 3. ръчно обработка на товари с транспалетна количка; 4. ръчно - обща работа в човекочаса. За обезпечаване изпълнението на услугите по предмета на настоящата поръчка, участниците следва да осигуряват за своя сметка, за собствен риск и по своя преценка достатъчен брой работници, според обема и вида обща работа, количеството товари /в тонове/ и способа на разтоварване, и зададения срок в предварително изготвена от предходния ден от Възложителя заявка, включително в извън работното време на Възложителя, в празнични и почивни дни. Работното време на Възложителя е всеки делничен ден от 8:30 часа до 17:00 часа. Заплащането на услугите ще се осъществява на базата на реално обработения тонаж (за услугите посочени в точки 1, 2 и 3) и на база реално отработените часове (за услугата посочена в точка 4).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Русе, бул. „Тутракан” № 71

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата може да участва всяко физическо или юридическо лице, което представи изисканите от Възложителя документи по точка 3 от раздел ІІ от документацията, когато те удостоверяват съответствие със следните критерии за подбор: 1) За участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП; 2) За обезпечаване изпълнението на услугите по предмета на настоящата поръчка, участниците следва да осигуряват за своя сметка, за собствен риск и по своя преценка достатъчен брой работници, според обема и вида обща работа, количеството товари /в тонове/ и способа на разтоварване, и зададения срок в предварително изготвена от предходния ден от Възложителя заявка, включително в извън работното време на Възложителя, в празнични и почивни дни. Работното време на Възложителя е всеки делничен ден от 8:30 часа до 17:00 часа. При подписване на договора, участникът определен за изпълнител следва да представи в оригинал: 1) документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП за лицата изброени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 2) декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, подписана/и от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, съобразявайки разпоредбата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно утвърдена от Възложителя методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, при следните показатели и съответните им относителни тегла: 1. Ръчно натоварване / разтоварване (цена в лева без ДДС за един тон обработен товар) – относително тегло 30 %, максимален брой точки за показателя 10; 2. Ръчно претоварване (цена в лева без ДДС за един тон обработен товар) – относително тегло 40 %, максимален брой точки за показателя 10; 3. Ръчно обработка на товари с транспалетна количка (цена в лева без ДДС за един тон обработен товар) – относително тегло 15 %, максимален брой точки за показателя 10; 4. Ръчно - обща работа (цена в лева без ДДС за един отработен човекочас) – относително тегло 10 %, максимален брой точки за показателя 10; 5. Завишение на цените в почивни и празнични дни (в проценти) – относително тегло 5 %, максимален брой точки за показателя 10. (Забележка: Възложителят допуска не повече от 25 % завишение.) - Крайната оценка представлява комплексна оценка, получена като сбор от получените оценки по петте показателя съгласно методиката - Приложение № 7 към документацията. - На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка. - Максималната комплексна оценка, която може да получи участник е 10. - В случай, че двама или повече кандидати получат еднаква най-висока комплексна оценка, печели този, който е получил по-висока оценка за показателя с най-високо относително тегло. В случай, че оценките по показателя с най-високо тегло се окажат еднакви, то тогава се пристъпва към сравняване на оценките получени за следващия по тежест показател. - В случай, че не може да се направи избор по предходните начини, длъжностните лица, определени от Възложителя, провеждат публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. В този случай, длъжностните лица следва да насрочат ден и час за жребия и да уведомят кандидатите, които ще участват в него.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/01/2014 10:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията може да бъде получена всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа в Деловодството на „Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. Тутракан № 71, ет.3, в срок до 27.01.2014г., 10:30ч., безплатно или да бъде изтеглена от интернет - страницата на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/01/2014