Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Плевен, ул. "Княз Александър Батенберг I” №7, За: д-р Пенка Стефанова Костадинова, България 5800, Плевен, Тел.: 064 882511;064 882556, E-mail: pleven@nhiv.bg, Факс: 064 803599

Място/места за контакт: гр.Плевен, ул.”Княз Александър Батенберг I” №7

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/112.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК – Плевен от служба по трудова медицина. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА: 1. Обслужването от службата по трудова медицина обхваща пълния и задължителен обем от дейности, съгласно ЗЗБУТ, а именно: 1.1 Всички дейности по чл. 25а от ЗЗБУТ, в съответствие с Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.;1.2. Въз основа на оценката на риска, конкретните условия на труд и съгласно нормативните актове, СТМ изготвя списък на лицата, които подлежат на задължителни периодични прегледи, вида на медицинските специалисти, необходимите изследвания и честотата на извършване на периодичните прегледи.;1.3 Предоставяне информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите; 1.4. Подпомагане на работодателя при организиране провеждането на задължителните периодични медицински прегледи в съответствие с изискванията на нормативните документи от медицински специалисти, които за служителите на РЗОК Плевен включват: преглед от терапевт (анамнеза, пълен преглед на вътрешни органи, измерване на кръвно налягане, ЕКГ със заключение); преглед от офталмолог за служителите на РЗОК Плевен.; 1.5 Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; 1.6 Изготвяне на заключения за пригодността на работещите да изпълняват даден вид работа; 1.7 За проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд, СТМ води здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец, съгласно приложение №6 на Наредба №3/2008г; 1.8 Изготвяне на ежегоден анализ на здравното състояние на служителите, въз основа на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм; 1.9 Възложителят заплаща реално извършените прегледи от горепосочените лекари – специалисти. 2. Консултиране и подпомагане на работодателя при организиране измерването на параметрите на работната среда, в съответствие с нормативните документи, а именно: 2.1 Измерване на защитна заземителна уредба, за защита срещу поражения от електрически ток, съгласно изискванията на чл.261 и чл.267 от Наредба №16-116 от 08.02.2008г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането (обн. ДВ, бр.26 от 07.03.2008г.) – 1 /един/ бр. заземител на ГРТ.; 2.2 Измерване на мълниезащитна уредба, за защита срещу поражения от мълнии, съгласно изискванията на Наредба №4 от 22.12.2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (обн. ДВ, бр.6 от 18.01.2011г.) – 1 /един/ бр. заземител.; 2.3 Измерване на осветеността в работните помещения, съгласно изискванията на чл.381 от Наредба №16-116 от 08.02.2008г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането (обн. ДВ, бр.26 от 07.03.2008г.) – 80 /осемдесет/ бр. точки.; 2.4 Измерване на микроклимат в работните помещения, съгласно изискванията на Наредба №7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване – 45 /четиридесет и пет/ работни помещения.; 3. Обучение на служителите относно правилата за опазване на здравето и безопасността при работа и на представителите в Комитета по условия на труд в РЗОК-Плевен;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на служителите на РЗОК-Плевен от служба по трудова медицина – 89 /осемдесет и девет/ броя служители.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК- Плевен, гр.Плевен, ул.”Княз Александър Батенберг I” №7

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи, както и техни обединения регистрирани по реда на чл.25в от ЗЗБУТ.; 2. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 3. Всеки кандидат следва да представи: 3.1. Заверено от тях копие на документ за регистрация по реда на чл.25в от ЗЗБУТ; 3.2. Заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър; 3.3. Заверено от тях копие на документ за регистрация като администратор на лични данни; 3.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП; 3.4. Всеки кандидат следва да представи договор с медицински център, който ще извършва прегледите от настоящите технически изисквания и указания за офериране;3.5. Ценово предложение – в лева с включен ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/01/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офератата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощено от него лице и се представя лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка. Предложения се приемат всеки работен ден от 8:00ч. до 16:30ч., от служителите в деловодството на РЗОК-Плевен, на адрес гр.Плевен, ул.”Княз Александър Батенберг I” №7 с краен срок 23.01.2014г. Важи датата на пощенското клеймо. Изискванията и указанията за офериране са публикувани на адреса на профила на купувача:www.nhif.bg / Рубрика "Търгове", подрубрика "Процедури провеждани по реда на ЗОП"

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/01/2014