BG-гр. Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Панагюрище, пл. “20 Април“ № 13, За: Донка Чамова - координатор проект, България 4500, гр. Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.panagyurishte.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на публичната покана е „Разработване и извършване на предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Панагюрище за периода 2014 – 2020 г.“, Обособена позиция 1 „Разработване на общински план за развитие на община Панагюрище, правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка, организиране и провеждане на съпътстващи обучения“ и Обособена позиция 2 „Извършване на предварителна оценка на общински план за развитие на община Панагюрище за периода 2014 г. – 2020 г.“. Дейностите, предмет на поканата са част от изпълнението на проект: Ефективно и ефикасно управление на общински политики в община Панагюрище през програмния период 2014 – 2020 г.“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71620000

Описание:

Услуги, свързани с анализи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В рамките на настоящата публична покана следва да бъдат изпълнени следните дейности: Обособена позиция 1: • Дейност 1. Разработване на общински план за развитие на община Панагюрище за периода 2014 – 2020 г.; • Дейност 2. Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики от общинската администрация Панагюрище; • Дейност 3. Организиране и провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол. Обособена позиция 2 - „Извършване на предварителна оценка на общински план за развитие на община Панагюрище за периода 2014 г. – 2020 г.“

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54263 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Панагюрище

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За да участва в изпълнението на дейностите, кандидатът следва да изпълни следните изисквания: Обособена позиция 1: 1. Общият оборот на кандидата за последните три приключили финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си да бъде минимум 145 000 лева без ДДС. За доказване на това условие кандидатът прилага Информация-декларация за общия оборот от услуги за последните 3 (три) приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) или от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си- Образец №7. 2. През последните три години до датата на подаване на офертата кандидатът следва да е изпълнил успешно минимум 3 договора, сходни с предмета на поръчката. Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по изготвяне и/или актуализиране и/или оценки на анализи, стратегии, планове за развитие, програми и други стратегически документи на местно, регионално и/или национално ниво. За доказване на това условие кандидатът прилага Списък-декларация на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години или от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си до крайния срок на подаване на оферти (Образец №8) и заверени копия на препоръки за добро изпълнение по представените в списъка договори. 3. Кандидатът трябва да има внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват, сходен с предмета на настоящата поръчка. За доказване на това условие кандидатът прилага копие на сертификата за внедрена система за управление на качеството. 4. За участие в процедурата кандидатът следва да разполага със следните ключови експерти: 1) Ръководител екип • Висше образование, специалност икономика/ финанси/публична администрация или еквивалентна; • Минимум 10 години общ професионален опит; • Доказан опит като ръководител на екип на поне 3 проекта за изготвяне и/или актуализиране и/или оценка на анализи и/или стратегически документи, планове, програми. 2) Експерт „Анализи и проучвания” • Висше образование, специалност икономика/публична администрация или еквивалентна; • Минимум 5 години общ професионален опит; • Опит в поне 2 проекта за провеждането на изследвания и/или изготвянето на анализи и/или стратегически документи на национално, регионално и/или местно ниво. 3) Експерт „Стратегическо планиране” • Висше образование, специалност икономика/публична администрация / стратегическо планиране или еквивалентна; • Минимум 5 години общ професионален опит; • Опит в поне 2 проекта за изготвянето на оценки и/или стратегически документи на национално, регионално и/или местно ниво. За доказване на това условие кандидатът прилага Списък-декларация на ключовите експерти , с които кандидатът разполага за изпълнение на поръчката Образец №9, като за всеки експерт следва да се представи: Автобиография - Образец №10 и заверени копия на документи за завършено образование, квалификация и опит. Обособена позиция 2: 1. Общият оборот на кандидата за последните три приключили финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си да бъде минимум 15 000 лева без ДДС. Съответствието с изискването се доказва от кандидата с Информация-декларация за общия оборот от услуги за последните 3 (три) приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) или от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си - Образец №7 Продължава в Допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Валидни за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2: Оценка на организацията и методологията- М – 60 %; Оценка на срока за извършване на дейностите - С- 20 %; Оценка на предлагана цена - Ц – 20 %. Комплексната оценка се изчислява по следната формула КО =М *60% +С *20%+Ц *20%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/01/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от Изисквания за изпълнение на поръчката: 2. През последните три години до датата на подаване на офертата кандидатът следва да е изпълнил успешно минимум 2 договора, сходни с предмета на поръчката. Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по изготвяне на оценки на програмни и/или планови и/или стратегически документи на местно, регионално и/или национално ниво. 3. Кандидатът трябва да има внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват, сходен с предмета на настоящата поръчка. За доказване на това условие кандидатът прилага копие на сертификата за внедрена система за управление на качеството. 4. За участие в процедурата кандидатът следва да разполага със следните ключови експерти: 1) Ръководител екип • Висше образование, специалност икономика/финанси/публична администрация или еквивалентна; • Минимум 10 години общ професионален опит; • Доказан опит като ръководител на екип на поне 3 проекта за изготвяне и/или актуализиране и/или оценка на анализи и/или стратегически документи, планове, програми. 2) Експерт „Оценки” • Висше образование, специалност икономика/публична администрация или еквивалентна; • Минимум 5 години общ професионален опит; • Опит в поне 2 проекта за провеждането на оценки на програмни и/или планови и/или стратегически документи. За доказване на това условие кандидатът прилага Списък-декларация на ключовите експерти , с които кандидатът разполага за изпълнение на поръчката Образец №9, като за всеки експерт следва да се представи: Автобиография - Образец №10 и заверени копия на документи за завършено образование, квалификация и опит. За участие в публичната покана, по отношение на участниците, в т.ч. и членовете на обединиения и подизпълнителите, не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. "а" - "д", т. 2 и т. 3, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. Сроковете за изпълнение на дейностите по публичната покана са както следва: 1. За обособена позиция 1 - минимален срок за изпълнение 5 месеца, максимален срок - 7 месеца, но не по-късно от 27.08.2014г. 2. За обособена позиция 2 - минимален срок за изпълнение 1 месеца, максимален срок - 2 месеца, но не по-късно от 27.08.2014г. Пълният текст на публичната покана може да се открие на сайта на Община Пангюрище - http://www.panagyurishte.org, раздел "Профил на купувача". Офертите следва да се подадат на адрес: Община Панагюрище, гр. Панагюрище, пл. “20 Април“ № 13, деловодство на общината. Отварянето на офертите ще се извърши на 27.01.2014г., Приемна зала - първи етаж в сградата на община Панагюрище от 16:00ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/01/2014