BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, ул. "Никола Й. Вапцаров" № 3А, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253; 08140 2290, E-mail: borovo@borovo.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка:" Консултантски услуги при отчитане на три проекта, финансирани по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, със следните обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: Управление и мониторинг на проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, община Борово“, съгласно договор 18/321/00515 от 11.05.2010г.; 2. Обособена позиция № 2: Управление и мониторинг на проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин, община Борово, съгласно договор № 18/321/00516 от 11.05.2010г.; 3. Обособена позиция № 3: Организация и управление на проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф, община Борово“, съгласно договор № 18/321/00517 от 11.05.2010г."

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. Цялата документацията е достъпна в профила на купувача www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

63000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Борово, област Русе.

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

*Минимални икономически и финансови изисквания: Участникът трябва да има минимален, документално доказан общ годишен оборот за предходните три приключили финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) според приложените части от годишните финансови отчети в размер равен или по-голям от: За об.п.№ 1 – 60 000 лв. без ДДС; За об.п. № 2 - 60 000 лв. без ДДС, общо за трите години според датата на регистрацията му; - За об.п. № 3 – 60 000 лв. без ДДС, общо за трите години според датата на регистрацията му. В случай, че участник подава оферта и за повече от една обособена позиция, той следва да докаже реализиран общ оборот от дейността за последните три приключили финансови години (2010г., 2011г., 2012г.) (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), в общ размер, изчислен сумарно на минималните стойности, изискуеми за обособените позиции, за които участва. *Минимални технически възможности и/или квалификация: 1.Участникът следва да има изпълнен най-малко 1 или повече договори за консултантски услуги, свързани с управление/изпълнение/отчитане на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и/или други източници и/или разработване на тръжни документации за участие в обществени поръчки; 2.Участникът следва да докаже, че разполага с ключови и др. експерти (общи и за трите обособени позиции), които отговарят на изискванията за състав и квалификация съгласно документацията;3. Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 с предметен обхват в областта на консултантските услуги или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави, както и др. доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с предметен обхват в областта на консултантските услуги. *Условията за участие и изискуемите документи са достъпни в Профила на купувача www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

(П1) Техническо предложение за изпълнение на поръчката - до 40т.; (П2) Предложена от участника цена в лева без ДДС - до 40т. Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата се изчислява по формулата: (КО) = (П1)+ (П2). КО на всяка обособена позиция има максимална стойност 80 точки. На първо място за всяка обособена позиция се класира участникът, събрал най-много точки КО за обособената позиция, за която кандидатства. *Методиката за оценка е достъпна в Профила на купувача.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/01/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът на валидност на офертата е не по-малко от 120 кал. дни от крайния срок за получаване. Срок за изпълнение на поръчката: до 15.07.2015г. Изискуеми ДОКУМЕНТИ, представени в посочената последователност: 1.Заявление за участие в процедурата – по образец; 2.Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР; 3.Документ за регистрация по ДДС, ако е регистриран; 4.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП – по обр.; 5.Декларация за съгласие с проекта на договор и с условията на поръчката – по обр., 6.Декларация за участие/неучастие на подизпълнител/и и декларация за съгласие за участие от подизпълнителя/ите /ако е приложима/ – по обр.; 7.Списък-декларация на основните договори за услуги с подобен предмет на съответната позиция, изпълнени през последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012г.), придружен от препоръки за добро изпълнение на по-важните от тях – по обр.; 8.Декларация за общия оборот, придружена с копия на Годишен финансов отчет за отчетните 2010, 2011 и 2012г., като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени – по образец;9.Списък-декларация на ключови и не-ключови експерти (по образец), придружен с документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на ключовите експерти и автобиография на ключовите и на не-ключови експерти (ако е приложимо), съгласно образеца, които отговарят за извършването на услугата; 10.Валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 с предметен обхват в областта на консултантските услуги или еквивалентен – заверено от участника копие; 11.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по обр.; 12.Ценово предложение – по обр. *Изброените документи се подреждат в папка в посочения ред и се поставят в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени пълното наименование на участника, представляващото го лице, ЕИК, адреса и телефон/факс за контакти с участника, както и предмета на настоящата поръчка и задължително обособената/ите позиция/и, за които участва. Офертите се подават в деловодството на Община Борово на адрес: област Русе, община Борово, гр. Борово 7174, ул. “Никола Вапцаров” №1А. Офертите трябва да бъдат получени на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.!Възложителят не приема и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок. Документацията и условията за участие в поръчката са достъпни в профила на купувача http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html. Възложител, Георги Георгиев - Кмет на Община Борово

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/01/2014